Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları >>
   

Konulara İlişkin Yayınlanmış Kitaplar

Sosyal Siyaset
Sosyal Güvenlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Acar, Nesime; İnsan Kaynakları Yönetimi; MPM Yayını; Ank.; 1999.
• Akyüz, Ömer Faruk; Değişim Rüzgarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması; Sistem Yay.; İst.; 2001
• Aldemir, Ceyhan; Personel Yönetimi; Başarı Yay.; İzmir; 1996
• Apuhan, Recep Ş.; Kapasite Yönetimi; Timaş Yay.; İst.; 1997
• Aykaç, Burhan; İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması; Nobel Yay.; Ankara; 1999.
• Aytaç, Serpil; Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Plânlaması, Geliştirilmesi ve Sorunları; Epsilom Yay.; İst.; 1997.
• Bayraktaroğlu, Serkan; Stratejik ve Stratejik Olmayan İnsan Kaynakları Yönetimi; Beta Yay.; İst.; 2002
• Biçer, Turgay; NLP Kişisel Liderlik; Beyaz Yay.; İst.; 1999.
• Bingöl, Dursun; İnsan Kaynakları Yönetimi; 4. Baskı; Beta Yay.; ist.; 1998.
• Büyükuslu, Ali Rıza; Globalizasyon Boyutunda İnsan Kaynakları Yönetimi; Der Yay.; İst.; 1998
• Can, Halil; Organizasyon ve Yönetim; Siyasal Kitabevi; Ankara; 1994.
• Canman, Doğan; İnsan Kaynakları Yönetimi; Yargı Yayınevi; Ank.; 2000
• Dalay, İsmail; Yönetim ve Organizasyon-İlkeler, Teoriler ve Stratejiler; SAÜ-Yay.; Adapazarı; 2001.
• Demirkan; Mahmut; İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş; Sakarya Kitabevi; Adapazarı; 2002.
• Dereli, Toker; Örgütsel Davranış; 3. Baskı; Menteş-Kitabevi; İst.; 1995
• Dinçer, Ömer; Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası; Beta Yay.; İstanbul; 1996
• Drucker, Peter F.; Gelecek İçin Yönetim, 1990’lar ve Sonrası; (Terc.: Fikret Üçgen); Türkiye İş Bankası Kültür Yay.; Ank.; 1992.
• Drucker, Peter F.; Yeni Gerçekler; (Terc.: Birtane Karanakçı); Türkiye İş Bankası Kültür yay.; Ank.; 1996.
• Düren, Zeynep; 2000’li Yıllarda Yönetim; Alfa Yay.; İst.; 2000.
• Enz, Jac Fitz ve Phillips, Jack J.; İnsan Kaynaklarında Yepyeni Bir Vizyon; (Terc.: Pınar Alp Dinç); Sistem Yay.; İstanbul; 1998.
• Erdut, Tijen; İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkilerinde Değişim; Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yay. No: 40; Ank.; 2002
• Eren, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi; Beta Yay.; 6. Baskı; İstanbul; 2000.
• Ersen, Haldun; Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi; 2. Baskı; Sim Matbaacılık; İst.; 1997.
• Ertürk, Mümin; İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta Yay.; , İstanbul; 1995
• Fındıkçı, İlhami; İnsan Kaynakları Yönetimi; Alfa Yay.; 4. Baskı; İst.; 2002
• Hammer, Michael ve James Champy; Değişim Mühendisliği-İş İdaresinde Devrim İçin Bir Manifesto; İst.; Sabah Kitapları; 1994.
• Johnson, Mike; Gelecek Binyılda Yönetim; Sabah Kitapları; İst.; 1996
• Kaynak, Tuğray; İnsan Kaynakları Plânlaması; Alfa Yay.; İst.; 1995
• Koçel, Tamer; İşetme Yöneticiliği; Beta Yay.; İstanbul; 1995.
• Kutal, Gülten ve Büyükuslu, Ali Rıza; Çok Uluslu Şirketler ve İnsan Kaynağı Yönetimi; Der Yay.; İst.; 1996.
• Noe, Raymond, A.; İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi; (Ed. Canan Çetin); Beta Yay.; İst.; 1999.
• Öncü, H. Fikret; Yönetimde Eğitim; Değişim Dinamikleri Yay.; İstanbul; 1998.
• Sabuncuoğlu, Zeyyat; Personel Yönetimi; 7. Baskı; Bursa; 1994.
• Saygın, Oğuz; Kişisel Değişim Stratejileri; Hayat Yay.; İst.; 1999.
• Seyyar, Ali; İnsan Kaynakları Terimleri (Ansiklopedik Sözlük); Beta Yayınları; İstanbul; 2003
• Turan, Kemal; Meslekî Teknik Eğitimin Gelişmesi ve Mehmet Rüştü Uzel; MEB Yay.; İst.; 1992.
• Türkol, Asuman; İşletmelerde Yöneticiler için Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları; Türkmen Kitabevi; İstanbul; 1998
• Uyargil; Cavide; İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi; İ.Ü. İşletme Fakültesi No: 262; İstanbul; 1994
• Yavuz, Arif; Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi, Filiz Yay.; İstanbul; 1995.
 

 

Uluslararası Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Tarih

Sosyal İslam
Sosyal Ahlak
Sosyoloji
Sosyal Pedagoji
Sosyal Hizmetler
Sosyal Psikoloji

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın