Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları >>
   

Konulara İlişkin Yayınlanmış Kitaplar

Sosyal Siyaset
Sosyal Güvenlik
  • Alper, Yusuf; Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar (SSK; BAĞ-KUR); Alfa Yay.; İstanbul; 2000
• Centel, Tankut; Sosyal Güvenlikte Yapısal Değişim; MESS; İst.; 1997
• Dilik, Sait; Sosyal Güvenlik; Kamu-İş Yay.; Ank.;1992
• Demirbilek, Sevda; SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİ; Legal Yayınları; İzmir; 2005.
• Ekin, Nusret; İşsizlik Sigortası, Teorik Boyutlarıyla ve Dünya Uygulamalarıyla; İstanbul Üniversitesi; İktisat Fakültesi; Ankara; 1994
• Güzel, Ali ve Okur, Ali Rıza; Sosyal Güvenlik Hukuku; 7. Baskı; İst.; 1999
• Seyyar, Ali; Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği; Sakarya Üniversitesi Matbaası; 1999; Adapazarı
• Sözer, Ali Nazım; Türkiye’de Sosyal Hukuk; Barış Yay.; İzmir; 1998.
• Richardson, J. Henry; İktisadî ve Malî Yönüyle Sosyal Güvenlik; (Çev.: Turan Yazgan); İstanbul Üniversitesi Yay.; İst.; 1970.
• Tuncay, A. Can; Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri; 9.Bask; Beta Yay.; İst.; 2000
• Tunçomağ, K.; Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar; 5. Baskı; İstanbul; 1990.
• Wittersraetter, Kurt; Soziale Sicherung; 4. Aufl. Luchterhand-Verlag; Berlin; 1995
• Yazgan, Turan; İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik; Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı; İst.; 1992
• Yazgan, Turan; Sosyal Sigorta; İst.; 1977
• Yazgan, Turan; Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meseleleri; Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı; İst.; 1981
• Zöllner, Detlev; Soziale Sicherung; Oldenburg Verlag; München-Wien; 1997
 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Tarih

Sosyal İslam
Sosyal Ahlak
Sosyoloji
Sosyal Pedagoji
Sosyal Hizmetler
Sosyal Psikoloji

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın