Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular




aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları >>
   

Konulara İlişkin Yayınlanmış Kitaplar

Sosyal Siyaset
Sosyal Güvenlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Tarih
  • Akgündüz, Ahmet; Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuk Tahlilleri I-IX; İst.; 1990-1996.
• Çabuk, Vâhid; Osmanlı Teşkilat ve Siyaset Kültürü; Emre Yay.; İst.; 1996
• Çağatay, Neşet; Bir Türk Kurumu Olan Ahîlik; Ank.; 1974
• Demir, Galip; Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Ahilik; Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı; Yay. No: 10; Sade Ofset Matbaası; İst.; 2000.
• Dursun, Davut; Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din; 2. Baskı; İşaret Yay.; İst.; 1992.
• Ergin, Osman Nuri; Mecelle-i Umur-i Belediye; Cilt 4; İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı yay.; İst.; 1995.
• Genç, Mehmet; Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi; Ötüken Yay.; İst.; 2000
• Güllülü, Sabahattin; Sosyoloji Açısından Ahi Birlikleri; Ötüken Yay.; İst.; 1992.
• Hızlı, Mefail; Osmanlı Klasik Dönemde Bursa Medreseleri; İz Yay.; İst.; 1998.
• İbni Batuta; Seyahatnâme; Matbaa-i Amire; (Terc.: Mehmet Şerif); C. 1; İst.; 1344-1347.
• İhsanoğlu, Ekmeleddin (Editör); Osmanlı Medeniyeti Tarihi; Cilt II; Zaman Gazetesi; İst.; 1999.
• Kala, Eyüp Sabri; Osmanlılarda Sosyal Güvenlik-Sosyal Sigortalar (1865-1923); (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi); İstanbul Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; İstanbul; 1994.
• Makal, Ahmet; Osmanlı İmparatorluğunda Çalışma İlişkileri: 1850-1920; İmge Kitabevi.; Ank.; 1997.
• Makal, Ahmet; Türkiye’de Tek Parti Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946; İmge Kitabevi; Ank.; 1999.
• Meriç, Nevin; Osmanlı’da Gündelik Hayatın Değişimi-Adab-ı Muaşeret; Kaknüs Yay.; İst.; 2000.
• Meriç, Nevin; Osmanlı’da Gündelik Hayatın Değişimi-Adab-ı Muaşeret; Kaknüs Yay.; İst.; 2000.
• Mumcu, Ahmet; Osmanlı Devletinde Rüşvet; İnkılâp Kitabevi; İst.; 1985.
• Oktürk, Şerif;Yaşantımızda Dün ve Bugün 1919-1999; Kastaş Yay.; İst.; 1999.
• Özbek, Nadir; Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet; İletişim Yayınları; İstanbul; 2002.
• Öztürk, Nazif; Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi; Diyanet Yay.; Ank.; 1995.
• Pakalin, Mehmet Zeki; Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü; MEB Yay.; İst.; 1983.
• Sozialpolitik in Deutschland-Historische Entwicklung und Internationaler Vergleich; 2. Auflage; Leske-Budrich Verlag; Opladen; 1998.
• Şenel Alaaddin; Sosyal Düşünceler Tarihi; Teori Yay.; Ank.; 1986.
• Şimşek, Muhittin; Ahilik; Hayat Yay.; İst.; 2002
• Tabakoğlu, Ahmet; Türk İktisat Tarihi; 2. Baskı; İst.; 1994.
• Talas, Cahit; Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi; Bilgi Yay.; Ankara; 1992.
• Yazıcı, Erdinç; Osmanlı’dan Günümüze Türk İşçi Hareketi ve Türk Harb-İş; Türk Harb-İş Sendikası Yay.; Ank.; t.y.
• Yıldırım, Nuran; İstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi; Darülaceze Vakfı Yay.; İstanbul; 1996.
 

 

Sosyal İslam

Sosyal Ahlak
Sosyoloji
Sosyal Pedagoji
Sosyal Hizmetler
Sosyal Psikoloji

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın