Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları
   

Konulara İlişkin Yayınlanmış Kitaplar

Sosyal Siyaset

Sosyal Güvenlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Tarih
Sosyal İslam
Sosyal Ahlak
Sosyoloji
Sosyal Pedagoji
Sosyal Hizmetler
  • Aslan, M. Hanifi; Hizmet Ekonomisi; Alfa Yay.; İst.; 1998.
• Başbakanlık; 55 ve 56. Cumhuriyet Hükümetleri Döneminde Sosyal Hizmetler, Özürlüler ve Sosyal Yardımlar; Başbakanlık Basımevi; Ankara; 1999.
• Bauer, Rudoph; Personenbezogene Soziale Dienstleistungen. Begriff, Qualitaet und Zukunft; Westdt. Verlag; Wiesbaden; 2001.
• Bozkurt, Rahmiye; “Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması”; Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi; Yayın No: 3; Ank.; 1994.
• Çataltepe, Sipahi; İslâm-Türk Medeniyetinde Vakıflar; Türk Milli Kültür Vakfı Yay.:3; İst.; 1990.
• Danışoğlu, Emel; “Yaşlılık Politikaları Yaşlılık Hizmetleri”; Sağlıklı Yaşlanma Uluslararası Hemşireler Birliği (Sempozyum Kitabı); Ank.; 1992.
• Darüşşafaka 1873-1973: 100. Yıl; Ank.; 1973.
• Durgun, Bülent; Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Hizmetler; Belbim Matbaası; İst.; 1999.
• Gündüzalp, Nihal; “İzmir Toplum Merkezi”; Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi; Yayın No: 3; Ank.; 1994.
• Keleş, Ruşen; Kentleşme Politikaları; İmge Yay.; Ank.; 1995.
• Keleş, Ruşen; Nowak, Jürgen ve Tomanbay, İlhan (Editörler); Türkiye'de ve Almanya'da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük; Selvi Yay.; Ank.; 1991.
• Koşar, Nesrin; Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı; Şafak Matbaacılık; Ank.; 1996.
• Kozak, Erol; Bir Sosyal Siyaset Müessesi Olarak Vakıf; Sakarya Üniversitesi Matbaası; Sayı 7; Adapazarı; 1994.
• Özbek, Nadir; "Osmanlı İmparatorluğunda Sosyal Yardım Uygulamaları: 1839-1918"; Toplum ve Bilim; Nr. 23; 1999/2000.
• Özbek, Nadir; II. Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar: Darülhayr-ı Ali; Tarih ve Toplum; Sayı 182; Şubat 1999.
• Öztürk, Nazif; Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi; Diyanet Yay.; Ank.; 1995.
• Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yönetim Kumlu, “Türkiye’de Sosyal Hizmetler”, Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi, 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, Ankara, 1995.
• Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi; 2000'li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi Semineri; Yay. No: 3; Ank.; 1994.
• Şeker, Mehmet; İslam’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri; Diyanet Yay.; No. 240; Ank.; 1987.
• T.C. Başbakanlık; SHÇEK; Genel Müdürlüğü, Yaşlılık E1 Kitabı; Sayı: 30; Ank.;1996.
• T.C.-Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıf ve Kültür Dergisi; Yıl 1; Cilt 1; Sayı 1; Mayıs 1998
• T.C.-Devlet Bakanlığı; Devletten Millete; İst.; Nisan 1991.
• Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu; Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi :1921-1939; Resimli Ay Matbaası; İst.; 1940.
• Yıldırım, Nuran; İstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi; Darülaceze Vakfı Yay.; İstanbul; 1996.
 

 

Sosyal Psikoloji

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın