Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları >>
   

Konulara İlişkin Yayınlanmış Kitaplar

Sosyal Siyaset

Sosyal Güvenlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Tarih
Sosyal İslam
Sosyal Ahlak
Sosyoloji
  • Celkan, Hikmet Yıldırım; Ziya Gökalp’in Eğitim Sosyolojisi; MEB; İst.; 1990.
• Cüceloğlu, Doğan; İnsan ve Davranışı; Remzi Kitabevi; İst.; 1993
• Eroğlu, Feyzullah; Davranış Bilimleri; Beta Yay.; 4. Baskı; İst.; 1998.
• Grint, Keith; Çalışma Sosyoloji; (Çeviri Editörü: Veysel Bozkurt); Alfa Yay.; İst.; 1998.
• İşçi, Metin; Davranış Bilimleri; DER Yay.; 2. Baskı; İst.; 1999.
• Kaynak; Tuğray; Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi; 2. Baskı; Alfa Yay. No. 235; İst.; 1995
• Sklair, Leslie; Die Sozologie des Fortschritts (The Sociology of Progress); (Almancaya Terc.: Ursel Richter); List Verlag; München; 1972.
• Soylu, Suat; “İşletmelerde Sosyal Kategorizasyon ve Sosyal Kimlik”; Gruplar Arası İlişkiler ve Sosyal Kimlik Teorileri; Ed.: Sibel A. Arkonaç; Alfa Yay.; İst.; 1999.
• Terzioğlu, Ahmet E.; Türk Folkloru İçinde Halk Oyunları Oynayanların Psiko-Sosyal Özellikleri.; MEB Yay.; İst.; 2000.
• Yamakoğlu, Cihan; Ailede, Toplumda, İş ve Devlet Hayatında İnsan İlişkileri (Beşerî Münasebetler); 14. Baskı; Ank.; 1996
• Aksoy, Mustafa; Sosyal Bilimler ve Sosyoloji; Alfa Yay.; İst.; 2000
• Arkonaç, Sibel Ayşen; Sosyal Psikoloji; Alfa Yay.; İst.; 1998.
• Aydın, Mustafa; Kurumlar Sosyolojisi; Vadi Yay.; Ank.; 1997.
• Bilgiseven, Amiral Kurtkan; Türk Milletinin Manevî Değerleri; İst.; 1977.
• Binbaşıoğlu, Cavit ve Binbaşıoğlu Etkin; Endüstri Psikolojisi; Kadıoğlu Matbaası; Ank.; 1992.
• Bottomore, T. B.; Toplumbilim; (Terc.: Ünsal Oskay); İst.; 2000.
• Bozkurt, Veysel; Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği; Alesta Yay.; Bursa; 2000.
• Celkan, Hikmet Yıldırım; Ziya Gökalp’in Eğitim Sosyolojisi; MEB; İst.; 1990.
• Coşkuner, Ayşe; İşyerinde İletişim; Türk Harb-İş Sendikası Yay.; Ank.; 2001
• Cüceloğlu, Doğan; İnsan ve Davranışı; Remzi Kitabevi; İst.; 1993.
• Cüceloğlu, Doğan; Savaşçı; Sistem Yay.; İst.; 1999.
• Çakmaklı, Kemal; Aile Tipleri ve Getirdikleri; Seha Neşriyat; İst.; 1995.
• Dechmann, Birgit ve Ryfell, Christiane; Soziologie im Alltag; Beltz Verlag; Weinheim und Basel; 3. Aufl.; 1984.
• Demir, Ömer ve Acar, Mustafa; Sosyal Bilimler Sözlüğü; 2. Baskı; Ağaç Yay.; İstanbul; 1993.
• Demirbilek, Sevda; SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİ; Legal Yayınları; İzmir; 2005.
• Dönmezler, Sulhi; Sosyoloji; 9. Baskı; Savaş Yay.; Ank.; 1984.
• Erdem, Selman; Sosyoloji; Fil Yay.; İst.; 1990.
• Eren, E.; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi; 5. Baskı; Basım Yayım Dağıtım; İst.; 1998.
• Erkal, Mustafa; Baloğlu, Burhan ve Filiz; Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü; Der Yay.; İst.; 1997.
• Erkal, Mustafa; Sosyoloji (Toplumbilim); Der Yay.; İst.; 1996.
• Eroğlu, Feyzullah; Davranış Bilimleri; Beta Yay.; 4. Baskı; İst.; 1998.
• Eyüpoğlu, İsmet Zeki; Anadolu İnançları; Toplum; Dönüş Yay.; İst.; 1998.
• Fichter, Joseph; Sosyoloji Nedir ?; (Terc.: Nilgün Çelebi); 3. Baskı; Attila Kitapevi; Ank.; 1996.
• Fuuyama, Francis; Büyük Çözülme-İnsanın Doğası ve Toplumsal Düzenin Yeniden Oluşması; Sabah Kitapları; (Terc.: Zeynep Avcı ve Aslı Telli Aydemir); İst.; 1999.
• Giddens, Anthony; Sosyoloji; Ayraç Yay.; Ank.; 2000.
• Gökçe, Birsen; Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar; Savaş Yay.; Ankara; 1996
• Grint, Keith; Çalışma Sosyoloji; (Çeviri Editörü: Veysel Bozkurt); Alfa Yay.; İst.; 1998.
• Guerin, Daniel; Anarchismus-Begriff und Praxis; Suhrkamp Verlag; Nördlingen; 1969.
• Güllülü, Sabahattin; Sosyoloji Açısından Ahi Birlikleri; Ötüken Yay.; İst.; 1992.
• Güvenç, Bozkurt; İnsan ve Kültür; Remzi Kitabevi; İst.; 1992.
• İsmail, Doğan; Sosyoloji-Kavramlar ve Sorunlar; Sistem Yay.; İst.; 1996.
• Kongar, Emre; Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği; Remzi Kitabevi; İst.; 1999.
• Kongar, Emre; Türkiye’nin Toplumsal Yapısı; C.1-2; İst.; 1994.
• Kaçmazoğlu, H. Bayram; Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar; Birey Yay.; İst.; 1999.
• Kağıtçıbaşı, Çiğdem; İnsan ve İnsanlar; 7. Basım; Evrim Basım-Yayım-Dağıtım; İst.; 1988.
• Kızılçelik, S. ve Erjem, Y.; Sosyoloji Terimler Sözlüğü; Konya; 1992.
• Korte, Hermann ve Schaefers, Bernhard; Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie; Universitaet Tübingen; 2000.
• König, Samuel; Sosyoloji-Toplum Bilimine Giriş; (Terc.: S. Sucu ve O. Aykaç); Ütopya Kitabevi Yay.; İst.; 2000.
• Kurtkan, Amiran; Genel Sosyoloji; İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yay.; İst.; 1976.
• Le Bon, Gustave; Kitleler Psikolojisi; (Ter.: Tolga Sağlam); 2. Baskı; Timaş Yay.; İst.; 1999.
• Macionis, John, J.; Sociology; Student Media Version; 7. Ed.; Prentice-Hall; New-Jersey; 1999.
• Marshall, Gordon; Sosyoloji Sözlüğü; (Terc.: Osman Akonhay ve Derya Kömürcü); Bilim ve Sanat Yay.; İst.; 1999.
• Okçabal, Rıfat; Halk Eğitimi; (Yetişkin Eğitimi); Der Yay.; İst.; 1996.
• Özbek, Mehmet; Folklor ve Türkülerimiz; Ötüken Yayınevi; İst.; 1975.
• Özkalp, Enver; Sosyolojiye Giriş; Anadolu Üniversitesi Yay.; 7. Baskı; Eskişehir; 1994.
• Sarıbay, Ali Yaşar; Siyasal Sosyoloji; Der Yay.; İst.; 1994.
• Sarıbay, Ali Yaşar; Siyaset, Demokrasi ve Kimlik; Asa Kitapevi; Bursa; 1998.
• Sayın, Önel; Sosyolojiye Giriş; Üniversite Kütüphane; İzmir; 1994.
• Sklair, Leslie; Die Sozologie des Fortschritts (The Sociology of Progress); (Almancaya Terc.: Ursel Richter); List Verlag; München; 1972.
• Soylu, Suat; “İşletmelerde Sosyal Kategorizasyon ve Sosyal Kimlik”; Gruplar Arası İlişkiler ve Sosyal Kimlik Teorileri; Ed.: Sibel A. Arkonaç; Alfa Yay.; İst.; 1999.
• Stagl, Justin; Kulturanthropologie und Gesellschaft; List Taschenbücher der Wissenschaft-Sozialwissenschaft; List-Verlag; München; 1974.
• Taşdelen, Musa; Göçerlerin Şehirleşmesi; Turan Yay.; İstanbul; 1997.
• Tezcan , Mahmut; Kültürel Antropoloji; Kültür Bakanlığı Yay.; Ank.;1997.
• Tezcan, Mahmut; Sosyolojiye Giriş-Temel Kavramlar; Ank.; 1995.
• Tınar, Mustafa Yaşar; Çalışma Psikolojisi; 1. Baskı; İzmir; 1996.
• Yazıcı, Reşat ve Akben, Feyzullah; Halk Bilim; Gün Yay.; Ank.; 1995.
 

 

Sosyal Pedagoji
Sosyal Hizmetler
Sosyal Psikoloji

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın