Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları >>
   

Konulara İlişkin Yayınlanmış Kitaplar

Sosyal Siyaset

Sosyal Güvenlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Tarih
Sosyal İslam
Sosyal Ahlak
  • Akarsu, Bedia; Ahlâk Öğretileri; Remzi Kitabevi; İst.;1982.
• Aktan, Coşkun Can; Ahlâkî Yeniden Yapılanma ve Toplum Ahlâkına Doğru; Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği; İst.; 1999
• Aynî, Mehmet Ali; Türk Ahlâkçıları; Kitabevi Yay.; İst.; 1993.
• Bayet, Albert; Bilim Ahlâkı; (Terc.: Vedat Günyol); Türkiye İş Bankası Kültür Yay.; Ank.; 2000.
• Bozkurt, Veysel; Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği; Alesta Yay.; Bursa; 2000.
• Canan, İbrahim, Ayet ve Hadislerle Çevre Ahlâkı; Yeni Asya Yay., İst, 1995.
• Çelik, Mustafa; Ticaret Ahlâkı; Misak Yay.; Ank.; 2002
• Dedeoğlu, Gözde; Etik ve Bilişim; Türkiye Bilişim Derneği Yay. No. 13; Ank.; 2001.
• Güngör, Erol ve Akçay, Selim; Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Yaşam; Ötüken Yay.; İst.; 1995.
• Güngör, Erol; Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk; Ötüken Yay.; İst.; 1995
• Hatemi, Hüsrev; Medikal Etik-Kuram ve Uygulama Sorunları; Yüce Yay.; İst.
• Hilper, Konrad; Caritas und Sozialethik-Elemente einer theologischen Ethik des Helfens; Schönigh Verlag; Aderborn; 1997.
• İmâm Buhârî; Ahlâk Hadisleri (Edeb-ül Müfred); (Terc.: A. Fikri Yavuz); Sönmez Yay.; İst.; 1974.
• Kılıç, Recep; Ahlâkın Dinî Temeli; TDV Yay.; No. 85; Ank.; 1996
• Mchugh, Francis P.; İş Ahlâkı; TÜSİAD Yay. No. T/92-8-154; İst.; 1992.
• Muhammed Hadimi ve Ali Bin Emrullah; İslâm Ahlakı;15. Baskı; Hakikat Yay.; İst.; 1997.
• Muttal, John; Ahlâk Üzerine Tartışmalar-Etiğe Giriş; Ayrıntı Yay.; İst.; 1995.
• Okçabal, Rıfat; Halk Eğitimi; (Yetişkin Eğitimi); Der Yay.; İst.; 1996.
• Olgunsoy, Esat; Geçmişten Günümüze Ahlâk Öğretisi; Bahar Yay.; İst.; 1991
• "REFİK İSA BİKUN; İŞ AHLAKI; ÇEV.: AHMET YAŞAR; YAY. İGİAD-İKTİSADİ GİRİŞİM VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ; İSTANBUL;  http://igiad.com/tr/kitap/ 
• Pieper, Annemarie; Etiğe Giriş; (Terc.: Veysel Atayman-Gönül Sezer); Ayrıntı Yay.; 1999.
• Poole, Ross; Ahlâk ve Modernlik; (Terc.: Mehmet Küçük); Ayrıntı Yay.; İst.; 1991.
• Russel, Betrand; Evlilik ve Ahlâk (Marriage and Morals); (Terc.: Ender Gürol); 3. Baskı; Varlık Yay.; İst.; 1971.
• Saraç, Celâl; Ahlâk-i Alâî (Kınalızâde Ali Efendi’nin Türkçe Ahlâk Kitabı); İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi; I; Ank.; 1959.
• Savater, Fernando; Oğluma Ahlâk Üzerine Öğütler; (Terc.: Şadan Karadeniz); İletişim Yay.; 1999.
• Şahin, M.; İş Ahlâkının İktisadî Gelişmedeki Önemi Üzerine Bir Deneme; Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı Yay.; Kırşehir; 1986.
Şehsuvaroğlu, Bedi N. Ve Terzioğlu, Arslan; Tıbbî Deontoloji; İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı Bayda Yay. No. 5; İst.; 1983.
• Ahlâk Terimleri (Ansiklopedik Sözlük); Beta Yayınları; İstanbul; 2003. (477 Sayfa)
• Tierney, Elizabeth P.; İş Ahlâkı; Rota Yay.; İst.; 1997.
• Türkdoğan, Orhan; İşçi Kültürünün Yükselişi (İş Ahlâkı); Timaş Yay.; İst.; 1998.
• Zygmunt, Bauman; Postmodern Etik; (Terc.: Alev Türker); Ayrıntı Yay.; İst:; 1998.
 

 

Sosyoloji
Sosyal Pedagoji
Sosyal Hizmetler
Sosyal Psikoloji

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın