7-8 Mayıs 2011 Tarihleri Arasında "Uluslararası Aile Konferansı" Düzenlenecektir

 

05 Nisan 2011

İslam Dünyası STK’lar Birliği’nin Kadın, Aile ve Gençlik Komisyonu tarafından 7-8 Mayıs 2011 tarihlerinde Endonezya’da “Uluslararası Aile Konferansı (İslam Coğrafyasında Aile Sorunları: Genel Bakış)” konulu konferans düzenlenecektir.

50’ye yakın farklı ülkeden 195 üyesi bulunan İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB), 30 Aralık 2005 tarihinde kurulmuştur. Kurulan Birlik; Tüm dünyada barış ve istikrar ortamının gerçekleşmesine katkıda bulunmak; kişi temel hak ve özgürlüklerini korumak ve sivil toplumun katılımcı ve çoğulcu ilkelere dayalı olarak daha da geliştirilmesi için karşılıklı işbirliği çerçevesinde teknik çalışmalar yapmak amacını gütmektedir.

İDSB’nin misyon ve vizyonuna uygun, tüzük ve iç tüzük maddelerine bağlı olarak, birliğin, aile, kadın ve gençlik alanlarındaki faaliyetlerini planlayan ve yürüten komisyonu olan Kadın, Aile ve Gençlik Komisyonunun misyonu; İslam Dünyası Sivil Toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir iletişim, gelişim ve birliği temin etmek suretiyle, aile kurumunun çözülmeye başladığı çağımızda aile yapılarını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek, aileden başlayarak fertlerin ve toplumların refah ve huzurunu sağlayacak tedbirler geliştirmek, kadınların ve gençlerin sorunları başta olmak üzere tüm aile fertlerinin yaşamakta oldukları sorunlara çözümler üretebilmektir. Vizyonu ise; İslam dünyasında birliği temin etmek suretiyle, aile kurumunun güçlü olduğu, kadını erkeği ve gençliğiyle ilmi, fikri ve ahlaki anlamda donanımlı, sorumluluklarını yerine getiren fertlerin oluşturduğu, sorunsuz, huzurlu ve öz değerlere bağlı bir yaşamın mümkün olduğu bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Uluslararası Aile Konferansı; yenidünya düzeninin dayattığı aile modeli ile öze uygun aile modeli arasındaki uyumsuzluk ve bu aile modelleri arasında bocalayan, kendine uygun rolü biçmekte ve kabullenmekte zorlanan aile fertlerini bir birinden çok uzaklaştırması ve aile kurumunun hızla parçalanmasına sebep olması gerekçesiyle düzenlenmektedir.

Uluslararası Aile Konferansı’nın temel amacı; Aile mefhumu çerçevesinde dünyada yaşanan sorunları bölgesel olarak araştırmak; bu araştırma sonuçları ışığında belli aralıklarla düzenleyeceğimiz konferans, panel vb. oturumlarla sorunları derinlemesine irdeleyerek çözüm önerileri geliştirip sivil toplum kuruluşları olarak faaliyet planlarımızı bu çerçevede belirlemek, tespit edeceğimiz bu sorun ve çözüm yollarını kamuoyuna deklare ederek, kanun koyucularını, sivil toplum ve kamu kuruluşlarını, kanaat önderlerini harekete geçirmek suretiyle, aile kurumunun yeniden iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine müştereken katkı sağlamaktır.

 

Konferans tanıtımı ve planı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...

 

 Kaynak: www.idsbkage.org / www.uniwofy.org