Dersler

 

Lisans Derslerim

Sosyal Siyaset I ve II
Sosyal Güvenlik I ve II
Çalışma İlişkileri Tarihi
Türk Çalışma İlişkileri Tarihi
Uluslar Arası Sosyal Siyaset
Türk Sosyal Yapı ve Sosyal Politikalar
Türk Sosyal Güvenlik Sistemi
Meslekî Eğitim
Göç Sorunları ve Politikaları

 

Yüksek Lisans Derslerim

“Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset” Bilim Dalı Yüksek Lisans Dersleri

1.) Sosyal Siyasetin Tarihî Gelişimi ve Temelleri. (Historical Development and Foundation of Social Policy) (1. Yarıyıl; Haftada 2 saat).

Dersin İçeriği:

Sosyal siyasetin tarihî gelişimi ve işçi sınıfının rolü.
Sosyal güvenlik sistemlerinin doğuşu ve gelişimi.
Klâsik Sosyal siyasetin temelleri.
Modern sosyal siyasetin temelleri.
Sosyal siyasetin ulusal ve uluslar arası vasıtaları ve etkinlikleri.
Uluslar arası sosyal siyasetin doğuşu ve gelişimi.
Sosyal Devlet ve sosyal güvenlik yöntemleri.
Sosyal hizmetler, Devletçe Bakılma ve Kamusal Sosyal Yardımın mâhiyeti.
Değişik sosyal gruplara yönelik sosyal politikalar.

 

2.) Uygulamalı Sosyal Siyaset (The practice of social policy) (2. Yarıyıl; Haftada 2 saat)

Dersin İçeriği:

Sosyal siyasetin bir uygulama alanı olarak sosyal konut politikası.
Sosyal siyasetin bir uygulama alanı olarak kurumsal sosyal hizmetler.
Sosyal siyasetin bir uygulama alanı olarak işçi elinde varlık teşkili ve özel emeklilik.
Sosyal siyasetin bir uygulama alanı olarak meslekî rehabilitasyon ve meslekî eğitim.
Kadın ve aileye yönelik sosyal politikalar.
Çocuk ve gençlere yönelik sosyal politikalar.
Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yönelik sosyal politikalar.
Özürlülere yönelik sosyal politikalar.

 

“İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri” Bilim Dalı Yüksek Lisans Dersleri

1.) Çalışma Hayatında Değişim ve Yönetimi (The change of Working Life and Management) (1. Yarıyıl; Haftada 2 saat).

Dersin İçeriği:

Ücretler, asgarî ücret, ücret dışı ek sosyal maliyetler, ücret düzeyi ve ücret politikası.
Çalışma hayatında yabancılaşma sorunu ve çalışmanın insanîleştirilmesi.
İşçi sendikalarının çalışma hayatına etkisi.
Uluslar arası rekabet gücü ve verimlilik.
İşletmelerin organizasyon yapıları ve yönetim anlayışındaki değişim.
Endüstriyel Demokrasi ve işçilerin yönetime katılma hakkı.
İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu.

2.) İnsan Kaynakları Eğitim Analizi (The analysis of education of human resources) (2. Yarıyıl; Haftada 2 Saat).

Dersin İçeriği:

Eğitimin Tanımı
Eğitim İhtiyaçları ve Analizi
Eğitim ve Gelişim Programları.
Eğitim Yönetimi.
Eğitim Yöntemleri ve Türleri.

 

Doktora Derslerim

“Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset” Bilim Dalı Doktora Dersleri

1.) Ulusal Sosyal Siyasetin Güncel Sorunları (The Actuel Problems of National Social Policy) (1. Yarıyıl; Haftada 2 Saat)

Dersin İçeriği:

İşsizlik ve açlığa karşı sosyal politikalar.
Sosyal güvenlik alanında yaşanan sorunlar.
Tabiî afetler (deprem) ve sosyal politikalar.
Sosyal çözülmeye karşı koruyucu sosyal politikalar.
Sosyal şiddete karşı koruyucu sosyal politikalar.

2.) Uluslar Arası Sosyal Siyasetin Güncel Sorunları (The Actuel Problems of International Social Policy) (2.Yarıyıl; Haftada 2 Saat).

Dersin İçeriği:

Dünyadaki işsizliğe ve açlığa karşı sosyal politikalar.
Dünyada sosyal güvenlik alanında yaşanan sorunlar.
Avrupa'da yaşlılık sorunu ve sosyal bütçeye etkileri.
Uluslar arası işçi göçü sorunu.
Çok uluslu şirketler sorunu.
ILO'nun sosyal sorunların çözümünde etkileri.
Uluslar arası Sosyal Sözleşmeler (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; Avrupa Sosyal Şartı).