Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

 

Sosyal Tarih

 
 
 
Sosyal Tarih Nedir?
Kavramsal İçeriği

Sosyal tarih, en geniş anlamıyla belirli bir toplumun sosyal hayatı ile ilgili değişim, dönüşüm veya gelişimini, sosyal hizmet kurumlarının tarihî gelişim sürecinde aldıkları rollerdeki değişimi, sosyal boyutu olan kavram ve değerlerin zamanla hangi alanlarda ve hangi maksatlarla kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır.

Sosyoloji (sosyal hadiseler ve olgular) ile tarih arasında köprü fonksiyonunu üstlenen sosyal tarih, inter disipliner bilim dalı olma özelliğini taşımaktadır. Çünkü, sosyal tarih, sosyal hayat ve sosyo-kültürel faaliyetlerle ilgili unsurların temellerini, tarihin derinliklerinde arayan bilimsel bir yaklaşım. Bu yönüyle sosyal tarihi, devletlerin, kültürlerin, sosyal kurumların, sosyal davranışların, sosyal çatışmaların, sosyal hadiselerin, sosyal olguların, sosyal sınıfların ve(ya) sosyal grupların tarihi olarak tanımlayabiliriz.

Sosyal Tarihi, iki kısma ayırabiliriz:

1.) Geniş mânâda sosyal tarih (Sosyal Tarih): Belli bir toplumda yaşayan insanların, sosyal ve(ya) etnik grupların medeniyetlerini, kültürlerini, örf ve âdetlerini, inanç sistemlerini, sosyal ahlâk yapılarını, özetle folklorik ve sosyolojik özelliklerini araştıran bir bilim dalıdır.

2.) Dar mânâda sosyal tarih (Sosyal Siyaset Tarihi): Sosyal siyaseti, tarihî yön ve gelişmeleri ile birlikte ele alan bir kavramdır. Ülkelerin sosyal yapısını, sosyal düzenini, insanların sosyal sorunlarını ele alan ve bununla birlikte sosyal siyaset, sosyal güvenlik, sosyal hizmet ve çalışma ilişkilerini (işçi hareketlerini), tarih penceresinden ve tarihî boyutuyla inceleyen bir bilim dalıdır. Dar mânâda Sosyal Siyaset kavramı, ilk defa 19. yüzyılın ikinci yarısında Alman fikir adamı Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897) tarafından kullanılmıştır. Kavramın geniş bir sahaya yayılıp, iktisat alanında da ilmî bir tâbir haline gelmesi, 1872 yılında “Sosyal Siyaset Derneği” (Verein für Sozialpolitik) nin kurulmasıyla mümkün olmuştur. Bu derneğe ilim, siyaset, iktisat ve basın çevrelerinden katılan değişik aydınlar, sosyal siyaset cereyanının gerek sosyal teoride, gerekse uygulamada yaygınlaşmasına katkıda bulunmuşlardır. // İktisadî ve felsefî alandaki aşırı liberalizme ve ferdiyetçiliğe (Alman Manchester Ekolü) dayanan Laissez-Faire politikasının yanında sosyalizmin Marksist-ihtilâlci fikir ve hareketine karşı duyulan endişelerin karşısında bunlardan bağımsız bir bilim dalı haline gelen sosyal siyaset, reformist bir çizgide sosyal çözüm önerileri dile getirmekteydi. Sosyal siyasetin ilmî bir disiplin haline getirilmesinde Avusturyalı iktisatçı Otto von Zwiedineck-Südenhorst (1871-1957) un büyük katkıları vardır. Yazdığı “Sosyal Siyaset” adlı eseriyle bu bilim dalının teorik temel ve esasları belirlenmişti.

 

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın

Google

Sosyal Tarih İle İlgili Kitaplar
Sosyal Tarih İle İlgili Makaleler
Sosyal Tarih İle İlgili Yüksek Lisans Tezleri