aliseyyar@sosyalsiyaset.net

 

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri
--  
 

İŞ DÜNYASI VE İSTİHDAM AÇISINDAN SAKARYA’LI ÖZÜRLÜLER

 

Doç. Dr. Ali Seyyar[1]

 

 

Giriş

İş çevrelerinin bazı kesimleri özürlülerin istihdam edilebilirliği konusunda halen bazı tereddütleri bulunmaktadır. Kısa bir araştırma sonucunda bu hususta kendilerinin yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bundan dolayı da özürlülerin istihdamı konusunda çekinceler taşıdıklarını tespit etmek mümkündür. Konuyla ilgili toplumsal duyarlılığın artırılması çerçevesinde özellikle iş çevrelerinin bilgilendirilmesi ve özürlülere yeterli meslekî becerilerin kazandırılması durumunda istihdam konusundaki çekincelerin giderilebileceği mümkün olduğu da başka bir gerçektir. Aslında Sakarya’da özürlülerin meslekî rehabilitasyon konusunda ciddî bir ihtiyacın var olduğu ve ilde yaşayan özürlülerin istihdamı konusunda yeterli potansiyele sahip olduğu da ayrı bir tespit durumudur. Yeni hizmete giren Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi (Merkez), bu ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir kurumdur. Makalemizde, hem bu kurum tanıtılmaktadır, hem de bu kurum aracılığı ile iş dünyasına düşen görevler ele alınmaktadır.

 

Bir Meslekî Eğitim ve İstihdam Kurumu Olarak Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi’nin İş Adamları  Açısından Önemi

T.C. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi (PUB) ‘nin Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programından finanse edilmek üzere, Marmara Depremi Rehabilitasyon Programı çerçevesinde sağlamış olduğu hibenin B7-411/TUR/2000-01 sayılı Özel Finansman Anlaşması uyarınca Türk Hükümeti’nin sağladığı katkı ile Sakarya İlinde bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ‘(SHÇEK) na ait Arifiye Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasının inşaatı ile Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına ve eğiticilere yönelik bir dizi eğitim ve sosyal faaliyet programı gerçekleştirmektedir.

SHÇEK’niin Sakarya ilinde hizmet verecek olan Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi, bölgede zihinsel ve bedensel engelliler için düzenli olarak bakım ve rehabilitasyon hizmetinin yanında koruyucu istihdam imkânlarını da kapsayan meslekî rehabilitasyon (meslekî beceri programları ve eğitimi) hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Meslekî rehabilitasyon programları, merkezin bulunduğu bölgede zihinsel ve bedensel engellilere istihdam imkânları sağlamayı hedeflediğinden özellikle yetişkin ve eğitilebilir seviyede olan zihinsel özürlülere uygun meslek alanlarında eğitimin ve gerekli becerilerin kazandırılması önem arz etmektedir.

Ancak, merkez faaliyetleri kapsamında sunulacak hizmetlerin hedefine ulaşabilmesi için, bölgenin kendi mahallî kaynaklarının harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, Sakarya’lı iş adamları ve sanayiler de özellikle meslekî eğitim programlarının nihaî gayesi olan istihdam konusunda destekçi olmalıdırlar. Merkez ile sanayi dünyası arasında her iki tarafın da yararına olan bir iş birliği mekanizmasının oluşturulması Sakarya’nın sosyal gelişmişlik seviyesini daha da ileri bir noktaya taşımak açısından kaçınılmazdır.

MERP projesi kapsamında rehabilite edilen Arifiye Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yeniden yapılandırılması, binanın tadilatı ve tefrişatı çalışmaları tamamlanmış ve Temmuz ayının başlarında sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu Hanım efendi tarafından açılmıştır.

Bundan böyle meslekî rehabilitasyon, üretime dönük iş atölyeleri ve koruyucu iş yerlerinin oluşturulması, emek piyasasında işe yerleştirme gibi faaliyet alanlarında önemli adımların atılabilmesi için, SHÇEK’ye bağlı bu Merkez ile meslekî eğitim ve istihdama katkı sağlayabilecek değişik kurum ve kuruluşlarla somut işbirliği yollarının açılması gerekmektedir.

Özellikle ATSO’nun meslekî ve teknik alanında sahip olduğu bilgi ve deneyim birikimleri ile, işgücü vasfı taşıyan özürlülere yönelik hizmetlerin niteliği geliştirilebilir, özürlü dostu yaklaşımlarla oluşturulacak somut programlarla (Ortez Protez imalatı ve tamiratı; Özür gruplarına yönelik bilgisayarlı muhasebe eğitimi; Seramik; Ağaç işleri; Cam kesme; dekoratif eşya yapımı; Ambalaj vb.) Sakarya ilinin sosyo-ekonomik potansiyeli de artırılabilir.

İşte bu potansiyelleri gözden geçirmek maksadıyla merkezin açılışından önce 15-17 06. 2005 tarihlerinde Baltürk Otelinde “Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi İçin Yerel Kaynakların Geliştirilmesi Çalışma Toplantısı” ismi altında Sakarya ilinde var olan meslek odaları, üniversite, baro, sivil toplum kuruluşları ve işveren temsilcileri ile beyin fırtınası havasında çalışmalar yapılmıştır.

Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi İçin Yerel Kaynakların Geliştirilmesi Çerçevesinde Alınan Kararlar

“Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi İçin Yerel Kaynakların Geliştirilmesi Çalışma Toplantısı” kapsamında üç komisyon oluşturulmuştur. 1.) Başkanlığı tarafımızca (Doç. Dr. Ali Seyyar) yürütülen MERKEZİN İŞ DÜNYASI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE İLE İLİŞKİSİ KOMİSYONU. 2.) Başkanlığı Doç. Dr. Kasım Karataş tarafından yürütülen ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMI KONUSUNDA YEREL KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.KOMİSYONU 3.) Başkanlığı Doç. Dr. Ali Rıza Abay tarafından yürütülen ZİHİNSEL ENGELLİLERDE MESLEKİ REHABİLİTASYON KOMİSYONU.

Biz bu makalemizde her üç komisyonun varmış olduğu sonuçlardan yararlanarak iş çevrelerini yakından ilgilendiren konuları (maddeleri) bazı yorumlar da yaparak özetle ele alacağız:

a)    İŞ DÜNYASI AÇSINDAN ÖZÜRLÜ ÇALIŞMALARININ AMACI:

·        Özürlü fertlerin kapasiteleri çerçevesinde iş sahibi olmaları ve sosyal hayata etkin bir biçimde katılımlarının sağlanması konusunda SHÇEK ve Sakarya ilinde konu ile ilgili olan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği imkânlarını tespit etmek.

·        Özel sektör temsilcilerinin görüşlerini alarak, istihdam odaklı (emek piyasasına dönük) meslekî rehabilitasyon hizmetlerine yönelik ortak çözümler üretmek.

·        Merkezde meslekî rehabilitasyon sürecinde iş dünyası ve STK’lerin katkılarını değerlendirmek.

·        Meslekî eğitim alan zihinsel özürlü fertlerin emek piyasasında istihdam edilebilirliğini araştırmak ve değerlendirmek.

 

b)      İŞ DÜNYASINA YÖNELİK TAVSİYELER

·        Sakarya ilinde sanayi, hizmetler ve tarım sektöründe var olan işyerlerinin envanteri çıkarılmalıdır. Bu envanter, Merkezde verilecek iş eğitiminin hangi ihtiyaca göre şekillendirileceğinin belirlenmesi gerektiğini ortaya çıkaracaktır. Envanter çalışmasında işyerlerinin ihtiyacı olan işgücünün nitelikleri belirlenmeli, “sipariş üzerine” işgücü yetiştirme yoluna gidilmelidir.

·        Yerel bazda iş ve meslek analizleri yaparak, hangi iş kollarında hangi nitelikte özürlü iş gücünün etkin olabileceği belirlenmelidir. Bu yöntemler zihinsel özürlülerin istihdamı ve verimliliği sağlanmalıdır. Meslek kursların standartları ve süresi konusunda halk eğitim merkezleri gibi değişik kurumlardan yardım alınarak, özürlülerin hangi iş kollarında eğitilecekleri konusunda bilgi alınmalıdır.

·        Sakarya ilinde gerek valilik, gerekse belediye nezdinde yürütülen istihdam politikalarına özürlüler dahil edilmelidir. Örneğin tarımda özellikle bölgede gelişmesi için teşvik edilen peyzaj bitkileri üretiminde ve hayvancılıkta yetiştirici olarak eğitilmeleri ve istihdam edilmeleri mümkün görünmektedir.

·        Toplumsal kaynaşma ve tanıtım açısından farklı sosyal kesimler için Merkezde çok maksatlı soysa-kültürel faaliyetler tertiplenmeli ve bu çerçevede özürlüleri istihdam etmek isteyen işverenlere iş atölyelerinde çalışan zihinsel özürlülerin performansları tanıtılmalıdır. (İşverenler, özellikle emek piyasasında istihdamı zor olan veya henüz istihdam edilmemiş olan özürlülere dönük oluşturulacak korumalı işyerlerini ziyaret edip, bu işyerleriyle ortak üretim projeleri geliştirebilirler ve burada çalışan özürlülerin performanslarına şahit olup, istihdam konusunda daha esnek kararlar alabilirler). Bu çerçevede halihazırda istihdam edilen özürlüler ve onların çalışma hayatındaki başarıları üzerinde gözlemlerle olumlu örnekler belirlenmelidir.

·        Merkezdeki iş atölyelerinde üretilen mamuller piyasaya dönük olmalıdır. Pazara dönük üretimde iş dünyasından destek alınmalıdır. Mümkün olabildiğince ortak üretim sistemleri geliştirilmelidir. Mamullerin teşhiri ve satılması konusunda iş dünyasının temsilcileri kâr ortaklığı şeklinde yardımcı olmalıdır.

·        Merkezde verilecek iş eğitimleri halk eğitim merkezleri aracılığı ile ve meslek tecrübesine sahip emeklilerin (usta öğreticiler, iş adamları, meslek öğretmenleri) gönüllü katılımı sağlanarak gerçekleştirilmelidir. Merkezde eğitim alan özürlü gençler, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanundan istifade edebilmelidirler.

·        Zihinsel özürlüler, sanayi, hizmetler ve tarım sektöründe karmaşık olmayan rutin, yani sürekli tekrarlanarak yapılan ve kendi başına sorun çözme veya karar verme ve inisiyatif gerektirmeyen ve daha çok talimatlarla yerine getirilen işlerde sıkılmadıkları ve bundan dolayı da daha çok başarılı oldukları için, özellikle bu gibi monoton işlerde çalıştırılmalıdırlar.

·        Merkezde mevcut 8 iş atölyesinde tasarlanan üretim alanlarının dışında yerel ölçekte meslekî programları ve üretim biçimleri çeşitlendirilmelidir. Meselâ, dış mekan süsü bitkisi yetiştiriciliği, yerel dokuma bezi imalatı, hamak imalatı, galoş imalatı.

Sonuç

Çalışma toplantısına katılan ATSO ve diğer meslek odalarının temsilcileri, karşılıklı görüşmelerin sonucunda gösterdikleri yakın ilgiden dolayı ilk işbirliği hamleleri atılabilmiştir. Meselâ, ATSO, 600’e yakın sanayici (imalatçı) üyelerin bilgilendirilmesi ve potansiyel istihdamına yönelik araştırmaların tespiti noktasında ve iş adamlarının özürlülerin istihdamı noktasında ikna amaçlı çalışmalarda her türlü teknik ve lojistik destek sağlayacağını bu toplantı esnasına yazılı olarak beyan etmiştir. Ayrıca özürlü işgücü istihdamı gibi konuları odanın iki ayda bir çıkan dergisi ve kurumsal web sayfası aracılığıyla üyelerine ve kamuoyuna tanıtacağı hususta desteğini vermiştir. Bu sevindirici gelişmelerin somut adımlarla hızlı bir şekilde ilerlemesi, Sakarya’nın sosyal gelişimine de önemli bir katkı sağlayacağı açıktır. Sakarya’nın (iş adamlarının da katkılarıyla) Türkiye’nin en ÖZÜRLÜ DOSTU BİR İL sıfatına kavuşması dileği ile.


Google

[1] T.C. Sakarya Üniversitesi; Öğretim Üyesi-Başbakanlık Özürlüler Danışmanı.