Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

1964’de Kadirli/ADANA’da doğup İlk ve Ortaokulu Kadirli, Liseyi Kayseri’de bitirdim. 1982-1983 öğretim yılında girdiğim İ.Ü. Hukuk Fakültesinden 1985-1986 döneminde pekiyi derece ile mezun oldum. 1987-1995 arası İTÜ İşletme Fakültesi’nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma Görevlisi olarak çalıştım.

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü “Özel Hukuk Programı”nda İş ve Sosyal Güvenik Hukuku Türk Milli Komitesi Başkanı Prof.Dr. M. Kemal OĞUZMAN’ın gözetiminde (danışmanlığında); 1989’da Yüksek Lisans (Master), 1994’de ise doktorayı bitirdim. Doktora çalışmalarımın bir kısmını 1991-1992 öğretim yılında konuk olarak bulunduğum Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (Rektör ve) İş Hukuku Profesörü Prof.Dr. Peter HANAU yönetiminde gerçekleştirdim.

95’de C.Ü. İİBF’de İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalına Yrd. Doç. olarak atanıp hemen ardından yasal askerlik ödevime başladım. Askerliğimi İstanbul Kasımpaşa’da Dz. Kuv. Kom.na bağlı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Deniz Askeri Mahkemesi’nde “Askerî Hakim” olarak yapıp 1997’de Sakarya Üniversitesi İİBF’nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalına Yrd. Doçent olarak atandım. Aynı yıl (1997) İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti oldum ve Dekan Yardımcılığı görevinde bulundum. Halen Sakarya Üniversitesi İİBF Dekanlığını yürütüyorum ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Anabilim Dalı Başkanı olarak görevliyim.

Şu ana dek yayınlanmış ve biri 5., diğerlerinin 3. baskısı gerçekleşmiş 8 adet kitap ve 46 tane bilimsel inceleme/makalem mevcuttur. Yayınlarımda Alman ve İsviçre Hukuku ile sıkça ve yoğun biçimde karşılaştırmalı bilgiler yeralmaktadır.

Üniversitede asıl uzmanlık alanım olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dışında yüksek lisans ve doktora yaptığım özel hukuk programına dahil “Hukuka Giriş/Temel Hukuk Bilgisi”, “Medeni Hukuk” ve “Borçlar Hukuku” derslerini de vermekteyim.

Almanca biliyorum. Evli ve 7 yaşında bir çocuk sahibi olup kendime ait evde İstanbul’da oturuyorum.

Makaleler

1- Sendika Genel Kurulunun Olağanüstü Toplanması İHU. Sen. K. 12 (No.1).
2- Temsil Yetkisinin Verilmesi ve Temsil Yetkisi ile Temel İlişki Arasındaki Bağlantı, İstanbul Barosu Dergisi, 1990/C.64, Sy.4-6, 406-428.
3- Akdin Temsilci Tarafından Yapılması, İstanbul Barosu Dergisi, 1990/7-9, 628-658.
4- Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Hizmet Akdinde Hukuk Seçimi, Çimento İşveren Dergisi, Kasım 1990, 17-23
5- Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlüğüyle İlgili Yargıtay Kararı Üzerine, Çimento İşveren Dergisi, Eylül 1991, 10-20.
6- Türk/İsviçre Hukukunda İşçinin Hizmet Akdi Sonrasına Yönelik Rekabet Yasağı, Kamu İşverenleri Sendikası Dergisi, Ocak 1991, 4-21.
7- Türk/Alman ve İsviçre Hukukunda Sadakat Borcu Açısından İşçinin Yan İş Problemi, Kamu İşverenleri Sendikası Dergisi, Nisan 1992, 31-45.
8- Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinde Sonraya Etki Problemi, TÜHİS, Kasım 1991, 6-23.
9- İş Mücadelesi Aracı Olarak Grev Kırma Primi ve Meşruluğu Sorunu, Çimento İşveren Dergisi, Kasım 1993, 10-18.
10- İşverenin İşi Kabulde Temerrüdünün 506 sy. SSK. Açısından Değerlendirilmesi, Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 1995, 15-24.
11- İşkolu İşçi İstatistikleri ve Doğurduğu Hukukî Sorunlar, İş Hukuku Dergisi, 1991/3, 355-371.
12- Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu, İş Hukuku Dergisi, 1991/2, 268-278.
13- İş Aracılığı Üzerine Bazı Düşünceler, İş Hukuku Dergisi, 1992/4,578-592.
14- İşçinin Yıllık İzinde Yan İş İmkânı, İş Hukuku Dergisi, 1992/3, 394-402.
15- Sendika Temsilciliği Sayısı İşyerindeki İşçi Sayısına Endeksli midir? Kamu İşverenleri Dergisi, Ocak 94, 63-76.
16- İadeye Rağmen İşe Başlamayan Temsilciye Ödenmeyen Şey Tazminat mıdır? Kamu İşverenleri Dergisi, Ocak 94, 101-116.
17- Akdi Haksız Feshedilen Temsilcinin İşe İadesi, İş Hukuku Dergisi, 1993/3, 439-448.
18- İşe İade Edilen Temsilcinin İşverence Çalıştırılmaması, İş Hukuku Dergisi, 1993/4, 582-597.
19- İşyeri Sendika Temsilcileri Hakkındaki Son Kanun Değişikliği Üzerine, İş ve Hukuk Dergisi, Haziran/Temmuz 1995, 4-6.
20- İşyeri Sendika Temsilcileri Üzerine, İş ve Hukuk Dergisi, Aralık 1996, 4-6.
21- İş Aracılığında Son Gelişmeler; F. Almanya Örneği, Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 1996, 3-11.
22- Ödünç İşçinin Sosyal Güvenliği, TÜHİS, Mayıs 1995, 12-33.
23- Hizmet Akdinin Evlenme Nedeniyle Feshi ve Kıdem Tazminâtı, TÜHİS, Şubat 1997, 23-33.
24- Ödünç İş İlişkisinin (Başkasına İşçi Vermenin) Çeşitli Hukuk Sistemlerindeki Görünümü, TÜHİS, Şubat 1996, 1-32.
25- Evlenme Nedeniyle Akdin Feshi ve Kıdem Tazminâtı, Yargı Dünyası, Eylül 96, 9-29.
26- Yeni İş Arama İzni-İhbar Tazminâtı, Yargı Dünyası, Kasım 96, 9-20.
27- Yeni İş Arama İzni (İş K.19 ve BK.340 Üzerine Bir Deneme) TÜHİS, Şubat 97, 9-22.
28- Kıdem Tazminâtı Faizi, Yargı Dünyası, Mart 1997, 13-39.
29- Ödenmesi Geciken Kıdem Tazminatı İçin Uygulanacak Faiz, Hak-İş Dergisi, Şubat 1997, 96-103.
30- Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi ve Faiz, Yasa Hukuk Dergisi, Nisan 1997, 353-363.
31- Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesinde Faiz Uygulaması, Yargı Dünyası, Nisan 1997, 9-22.
32- Grev Karanının İlânı Grevin Unsuru mudur? Yargı Dünyası, Mayıs 1996, 9-22.
33- İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Başkasına İşçi Verme, İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni, 1997/2, 45-88.
34- Sendikalar Kanununda Yapılan Son Değişiklikler, TÜHİS, Kasım 1997/Şubat 1998, 8-23.
35- İhbar Tazminâtı-Kötüniyet Tazminâtı İlişkisi, TÜHİS, Mayıs/Ağustos 1997, 38-42.
36- Kötüniyet Tazminâtında Artırılmış Bildirim Önerilerinin Baz Alınıp Alınamayacağı, Yargı Dünyası, Aralık 1997, 9-22.
37- Yaşlılık Aylığı İçin 2 Gün Önce Başvuru-Yeniden Başvuruya Gerek Olup Olmadığı, Hak-İş Dergisi, Nisan 1997, 84-87
38- Akdin Feshedildiği Gün Sendikaya Üyelik-Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Nisan 1997, 9-22.
39- İşçi Sayısındaki Azalmanın Sendika İşyeri Temsilcisi Sayısına Etkisi, TÜHİS, Kasım 1998, 26-34.
40- Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı-I, Hak-İş Dergisi, Nisan 99, 48-55.
41- Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı-II, Hak-İş Dergisi, Nisan 99, 48-55.
42- Kıdem Tazminâtı Diye Yapılan Ödemenin Önce Faizden Mahsup Edilip Edilemeyeceği, Hak-İş D., Temmuz 1998, 82-85.
43- Kıdem Tazminâtı Diye Yapılan Ödemenin Önce Faizden Mahsup Edilip Edilemeyeceği, TÜHİS, Kasım 1998, 18-26.
44- Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı, TÜHİS, Şubat/Mayıs 1999, 14-34.
45- Yıllık İzin Ücreti Mirasçıya Geçmez mi? TÜHİS, Kasım 1999/Şubat 2000, 12-24.
46- Özel Güvenlik Görevlilerinin Hukukî Konumu (İş Hukuku Açısından Bir İnceleme), TÜHİS, Mayıs 2000, 7-32.

47- YENİ İŞ YASASINDA NORMALİ AŞAN ÇALIŞMALAR; TÜHİS; İş Hukuku ve İktisat Dergisi; Cilt 19; Sayı 4; Mayıs 2005.

Kitapları
   

1- Yıllık Ücretli İzin, (Türk/Alman/İsviçre Hukuku Karşılaştırmalı) Ankara 2000.

Kitabın Yazarı Doç. Dr. Ercan Akyiğit, yıllık ücretli izin ile ilgili yasal düzenlemeleri, hem öğreti hem de uygulamadaki örnekleri tam metinler halinde sunarak irdelemiş ve bütünsel bir yaklaşım sergilemiştir.
Kitapta, yıllık ücretli izin kurumu gerek tarihsel kökeni ve evrimi, gerekse mevcut görünümü ile tabi olduğu koşullar, nasıl sağlanacağı, gerekli kurallara uyulmaması durumunda nelerle karşılaşılabileceği, yıllık ücretli izinle ilgili yargılama ve özellikleri konusu olabildiğince ayrıntılı ve Türk, Alman , İsviçre hukuku karşılaştırmalı bir şekilde sunulmuştur. Yıllık ücretli izin sorununu; İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş kanunu açısından tek tek ele alan yazar; Borçlar Kanunu bakımından bile yer yer değerlendirme bulunmuştur. Uygulamada karşılaşılan aksaklıklara da değinerek okuyucusuna eksiksiz bir çalışma sunmuştur.

Ürün Adı: Yıllık Ücretli İzin
Yazar Adı: Prof. Dr. Ercan Akyiğit

2- Kıdem Tazmînatı (Öğreti-Uygulama) Ankara 1999.

Kitapta bulunan Konulardan Bazıları Şunlardır:

Hak Kazanma Koşulları, Miktarı, Hesaplanması
Ödeme Türü ve Zamanı
Süresinde Ödememenin Sonuçları
Çeşitli Yasalar ve İhtimaller Çerçevesinde Uygulanacak Faiz
Faiz İsteme Hakkının Nasıl Saklı Tutulacağı
Faizin Başlangıcı
Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi ve Faiz Uygulaması
Haksız Ödenen Kıdem Tazminatı ve Sonuçları ile İlgili En Son Tarihli Öğreti ve Yargıtay Kararları
Ürün Adı: Kıdem Tazminatı -İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanununda
Yazar Adı: Prof. Dr. Ercan Akyiğit


3- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından İşçinin Başka İşte Çalışması, Ankara 1995.


4- İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi, Ankara 1995.


5- Teori ve Uygulama Bakımından Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebilirliği, İstanbul 1990.


6- İş Kanunları, 5. Baskı, Ankara 1999.


7- Sosyal Sigorta Kanunları, 3. Baskı, Ankara 1999.


8- İş ve Sosyal Sigorta Kanunları, 3. Baskı, Ankara 1999.


9- İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi (2 Cilt),

Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları
En Son Tarihli Yargı Kararları ve Öğreti Çerçevesinde; 4857 Sayılı İş Kanununun Tüm Maddelerinin Tek Açılımı
İş İlişkisinin Kuruluşu, Türleri, İçeriği ve Sona Ermesi, Özellikle Fesih
İş Güvencesi ve Tazminatlar
Yıllık Ücretli İzinler ve Tatiller
Çalışma Süreleri, Esnek Çalışmalar; Telafi Çalışması ve Kısa Çalışma
Normal ve Normali Aşan Çalışmalar ve Karşılığı
İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Denetimi
İş ve İşçi Bulma
İş Aracılığı
İş Yasasına Aykırılık Halleri ve İdari Para Cezaları, Yargılama Yeri ve Yöntemi

Ürün Adı: İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi (2 Cilt)
Yazar Adı: Prof. Dr. Ercan Akyiğit


10- İdari Para Cezaları 4857 Sayılı İş Kanunu'nda

4857 sy. İş K. nın sekizinci bölümünü oluşturun ve idari ceza hükümleri biçiminde genel kenar başlığını taşıyan 98-108 maddeleri arasında (onlar dahil) her alan hükümlerde yasanın daha önce sevk ettiği hükümlere aykırı davranışta bulunan işveren-işveren vekilini (istinaen de işçiyi) belli ölçüde idari para cezası yaptırımıyla karşılayan hükümlere yer verilmiştir.

Ürün Adı: İdari Para Cezaları 4857 Sayılı İş Kanunu'nda
Yazar Adı: Prof. Dr. Ercan Akyiğit