Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

Prof. Dr. Cihangir AKIN

Dğum Tarihi: 31.1.1945

Ünvanı: Prof. Dr.

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece
Alanı
Üniversite
Yıl

Lisans
Maliye ve İktisat
Ankara Ü. Siyasal Bil.Fak.
1968

Y.Lisans
Sosyal Siyaset
İstanbul Ü. İktisat Fak.
1980

Doktora
Çalışma Ekonomisi
İstanbul Ü. İktisat Fak.
1984

Akademik Ünvanlar:

Yrd.Doç.Dr., İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi 1984.

Doç.Dr., İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi, Sakarya MYO,1988.

Prof. Dr. İİBF. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1993.

Yayınları

Uluslarası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler:

AKIN C., “Kazakistan’da Ekonomik Sistem Anlayışı ve Bunun İstihdam ve Eğitim Politikası Üzerine Etkileri”, Türk Devletleri Arasında II. İlmi İşbirliği Konferansı, Çevre ve eğitim, 27-29 Haziran 1993, Almaata, Kazakistan.
AKIN C., “Eğitim İstihdam Münasebetlerinde Türkiye’de Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler”, Türk Devletleri Arasında II. İlmi İşbirliği Konferansı, Çevre ve eğitim, 27-29 Haziran 1993, Almaata, Kazakistan.
AKIN C., “Faizsiz Bankacılığın Kalkınmadaki Rolü”, İslam Ekonomisi Finans Kurumları ve Muhtemel Gelişmeler, Uluslararası Sempozyum (Hakyol ve Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfının Müştereken Düzenlediği), 14-16 Ocak 1994, Ankara.
AKIN C., “Piyasa Sosyalizmi ve Ekonomik Gelişme İmkanları: Türk Cumhuriyetleri İçin Kar/Zarar Ortaklığı Modeli”, Türk Devletleri Arasında III. İlmi İşbirliği Konferansı, Çevre 94 İktisadi ve Teknolojik Gelişme 94, 27-29 Haziran 1994, Taşkent Özbekistan.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

AKIN C., “Türk Sanayiinin Yetişmiş Eleman İhtiyacının Karşılanmasında Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği Disiplinlerinin Yeri ve Önemi”, Türkiye’nin Teknik ve Bilimsel Gelişmesinde Gelecek On Yılın Yüksek Öğretim Sorunları ve Sakarya’nın Yeri Sempozyumu, 24-27 Ekim 1985, Sapanca.
AKIN C., “Kalkınmaya Dönük Bir Mesleki Teknik Eğitim Politikasının Yönlendirilmesinde Meslek Yüksek Okullarının Yeri ve Önemi”, Türkiye’nin Teknik ve Bilimsel Gelişmesinde Gelecek On Yılın Yüksek Öğretim Sorunları ve Sakarya’nın Yeri Sempozyumu, 24-27 Ekim 1985, Sapanca.
AKIN C., “İşçilerin Eğitiminde Üniversitelerin Rolü”, Kayseri I. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 14-16 Kasım 1985, Kayseri.
AKIN C., “Sınai Prodüktivitenin Arttırılmasında Üniversitelerin Rolü”, Kayseri I. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 14-16 Kasım 1985, Kayseri.
AKIN C., “Dışa Açılmada Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiimizin Kalite ve Standardizasyon Sorunları”, Türkiye Ekonomisinde Standardizasyonun Yeri ve Önemi Sempozyumu, 20 Ocak 1988, Adapazarı.
AKIN C., “Teknoloji Transferinde Üniversite ve Sanayi İşbirliği”, II. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23-25 Haziran 1988, Kayseri.
AKIN C., “Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliğine Doğru”, II. Ulusal Üniversite- Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23-25 Haziran 1988 Kayseri.
AKIN C., “Türk Hayvancılığının Sorunları: Kredi ve Finansman Yönünün Çözüm Teknikleri”, SAÜ. İİBF. Sakarya’da Et ve Süt Üretimi ve Sorunları I. Paneli, 6 Nisan 1994, Adapazarı.
Kitaplar:

AKIN C., “Japon Endüstriyel İlişkileri (Türkiye İle Kısmi Bir Karşılaştırma)”, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, 1994.
AKIN C., “Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma”, Kayıhan Yayınları, İlmi Araştırmalar serisi No: 1, İstanbul, 1986.
AKIN C., “Türkiye’de Ticaret Bankacılığı”, İTÜ Düzce MYO., Düzce, 1983.

Makaleler:

AKIN C., “Gelişen Ülkelerde Teknoloji Stratejisinin Tayin Edilmesi ve Uygun Teknolojinin Seçiminde Karşılaşılan Temel Sorunlar”, Sakarya D.M.M.A. Dergisi, Sayı MMA-14, Temmuz 1982’den (Ayrı Basım).
AKIN C., “İktisat ve İdeoloji”, İlim ve Sanat, Sayı 3, Eylül Ekim 1985.
AKIN C., “Dünya Borsalarında Kriz”, İlim ve Sanat, Sayı 17, Ocak-Şubat 1988.
AKIN C., “Faizsiz Kooperatif Bankacılığı ve Pakistan Örneği”, Kooperatif Dünyası, T.C. Ziraat Bankası Kooperatifler Müfettişleri Derneği Yayınları, Sayı 204, Mart 1988.
AKIN C., “Tarımda Yeni Bir Destekleme Politikası: Ön-Finansmana Dayalı Garanti Fiyat Uygulaması”, Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, Mayıs 1988, Sayı 617.
AKIN C., “Gıda Maddeleri Standardı ve Tüketicilerin Korunması”, İlim ve Sanat, 15 Temmuz 15 Ağustos 1988, Sayı 20.
AKIN C., “Kara Katılmalı veya pay Sahipliği Esasına Dayalı Karma Bir Ücret Sistemi”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü’nün Çıkardığı Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 1988.
AKIN C., “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kalkınma, Güvenlik ve İstihdam Temini İçin Cazibe Merkezi Modeli, Kooperatifçilik Dergisi, Eylül-Aralık 1993.
AKIN C., “Türkiye’de İstihdam ve Yapısal Emek Politikaları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi –Prof. Sabahattin Zaim’e Armağan-Mayıs 1994.
AKIN C., “Employment and Structural Labour Market Policies ın Post 1980 Turkey”, Cooperatıon ın Türkiye, TCA, No 20, April, 1994.
AKIN C., “İşçi İşveren İlişkilerinin Verimliliğe Etkisi ve Japon Örneği”, MPM. II. Verimlilik Kongresi Kitabı.

 

Raporları
   

Makro-Ekonomik Strateji ve İstihdam Politikaları: (DPT İstihdam Özel Komisyon İçin Hazırlanan Kişisel Teklif Raporu), Ekim 1993.
Beş Yıllık Kalkınma Planında Gelişme Stratejileri ve İstihdama Yönelik Emek Piyasası Politikalarına Genel Bir Bakış: (DPT-SPD İçin Hazırlanan Kişisele rapor), Ekim 1993.
DPT/SPD, İşgücü Piyasası, İstiihdam, İşsizlik Alt Komisyonu Raporu (VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlıkları). 1994