Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof.Dr. Cahit TALAS

 

Trabzon'da 1917 yılında doğan Talas, ilk ve orta öğrenimini Trabzon ve Ordu'da tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesini 1938 yılında bitiren Talas, doktora derecesine İsviçre'de “La Legislation du Travail Industriel en Turquie” başlıklı çalışmasıyla 1947'de hak kazandı.

Bir süre Maliye ve Çalışma bakanlıklarında çalışan Talas, Siyasal Bilgiler Fakültesinde göreve başladığı 1953 yılında “Sosyal Güvenlik ve Türkiye'de İşçi Sigortaları” adlı çalışmasıyla doçent, 1958 yılında ise profesör oldu.

1960-1961 yılları arasında Çalışma Bakanlığı, iki dönem de Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı yapan Talas, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ardından 1983'te emekliye ayrıldı.

Türkçe ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabı ve incelemeleri ile çevirileri bulunan Talas, Türkiye'de sosyal politika bölümlerinin kurulmasına da öncülük etti. Bu bölümler, daha sonra Yükseköğretim Kurulu kararıyla “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” adını aldı.

Talas, Ankara'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 14 Ekim 2006 Cumartesi günü vefat etti.

 

Bulunduğu Başlıca Görevler:

- 1938 Maliye Bakanlığı memuriyeti
- 1948 Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu Rapörtörü
- 1952-1983 Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi
- 1954-1960 Prof. Fadıl Hakkı Sur ile birlikte Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Muhabir Üyeliği.
- 1960-1965 Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Muhabir Üyeliği
- 1960-61 dönemi kabinelerinde Çalışma Bakanlığı
- 1961-66 Merkez Bankası İdare Meclisi Üyeliği
- 1966-68 Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Sendikası Başkanlığı
- Sosyal Demokrat Parti kuruculuğu
- 1950-1983 Birleşmiş Milletler Türk Derneği başkanlığı ve sonrasında onursal başkanlığı
- Birinci İnsan Hakları Derneği başkanlığı
- Türk Kooperatifçilik Derneği yönetim kurulu üyeliği
- Türk Ekonomi Kurumu yönetim kurulu üyeliği
- Türkiye Sendikacılık Koleji Üyesi
- Mülkiyeliler Birliği Derneği üyesi
- Türk Hukuk Kurumu Üyesi
- İnsan Hakları Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu üyesi
- Cumhuriyet Halk Partisi üyesi

 

Yayınları
 

Kitaplar

 

La législation du travail indusriel en Turquie (préface par Antony Babel), Imprimerie centrale, Genéve. 1948 (272s.)

Tam Çalıştırmayı Sağlamaya Matuf Milli ve Milletlerarası Tedbirler (çeviri), Ankara, 1952.

Sosyal Güvenlik ve Türk İşçi Sigortaları, Ankara, 1953.

İşsizlikle Mücadele (çeviri) İş ve İşçi Bulma Kurumu Yayınları, No:14, Ankara, 1953.

Avrupa Memleketlerinde Kira Politikası (çeviri), AÜSBF Yayını, No:43-25, Ankara, 1954.

İçtimai İktisat Dersleri, AÜSBF Yayını, No:46-28,Ankara,1955,(431s.).

Yeni Zamanların İktisat Tarihi(1890-1939) (Çeviri), AÜSBF Yayını, No:56-68,Ankara,1956(286s.).

İş Müfettişlerine Rehber (Çeviri), Çalışma Bakanlığı Yayını No:1, Ankara,1956(112s.).

Sendika Hürriyeti, AÜSBF Yayını, No:72-54,Ankara, 1957(54s.).

Türkiye Cumhuriyetinde Sosyal Politika Meseleleri (1920-1960), Türk İktisadi Geliştirmesi Araştırma Projesi, No:1, SBF Maliye Enstitüsü, Ankara, Mayıs 1960(48s.).

İçtimai İktisat, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş İkinci Baskı, AÜSBF Yayını, No: 40, Ankara, 1961(541s.).

Türkiye'de Sendikacılık Hareketi ve Toplu Sözleşme (İktisadi Yönleriyle)(Sait Dilik ve Alpaslan Işıklı ile birlikte), Türk İktisadi Gelişmesi Araştırma Projesi, No: 18, SBF Maliye Enstitüsü, Ankara, 1965(192s.).

Sosyal Politika, Birinci Kitap: Sosyal Politikaya Giriş ve Tarihsel Gelişim, Yenilenmiş Üçüncü Bası, Ankara, 1967(247s.).

Sosyal Ekonomi (İşçilerin Geliri, İşsizlik, İşçi ve İşveren İlişkileri, Sosyal Güvenlik, Yönetime Katılma), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenerek Genişletilmiş Dördüncü Bası, S Yayını, No:5, Ankara, 1976(728s.).

Ekonomik Sistemler, Doğan Yayınevi, Gözden Geçirilmiş 3. Bası, Ankara, 1977(423s.).

Toplumsal Politikaya Giriş, S Yayınları, Ankara, 1981.

Bir Toplumsal Politika Belgesinin Yorumu. Toplumsal Anlaşma. AÜSBF Yayını, No: 488, Ankara, 1982,(51s.).

Sosyal Ekonomi (İşçilerin Geliri, İşsizlik, İşçi ve İşveren İlişkileri, Sosyal Güvenlik, Yönetime Katılma), Gözden Geçirilmiş Altıncı Bası, S Yayını, No:5, Ankara, 1983 (462s.).

Toplumsal Politika, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1990(224s.).

Toplumsal Ekonomi: Çalışma Ekonomisi, İmge Kitabevi Yayınları Ankara, 1997(557s.).

 

MAKALELER - İNCELEMELER 

"Verimliliğin Artırılmasında Psikolojik Faktörlerin Rolü", AÜSBF Dergisi, Cilt VII, Sayı: 1-4, 1952, s.45-51.

"Kollektif İş İtilafını Halletmekle Görevli Tahkim Sistemimiz Hakkında Bazı Düşünceler", AÜSBF Dergisi, Cilt VIII, Sayı: 1-4, 1953, s.11-21.

"Otuzyedinci Milletlerarası Çalışma Konferansı ve Kollektivist Bir Ekonomiye Sahip Üye Devletlerin İşçi ve İşveren Delegeleri Meseleleri", AÜSBF Dergisi, Cilt IX, Sayı 3, 1954, s.1-20.

"Türk Sendikalizminin Bugünkü Durumu ve Gelişme Şartları", AÜSBF Dergisi, Cilt IX, sayı 4, Aralık 1954, s.1-16.

"Mesken Davamız", AÜSBF Dergisi, Cilt X, Sayı 1, Mart 1955, s.1-14.

"Sendika Hürriyeti ve Bizim Sendikalarımız", Forum, Cilt VI, Sayı 16, Ekim 1956.

"Türkiye'de Sosyal Sigortaların Gelişme Temayülleri", AÜSBF Dergisi, Cilt XII, sayı 2, 1957.

"Sendika Hürriyeti, Bizde ve Başka Memleketlerde". Forum,, Cilt VI, 15 Ocak 1957.

"Taft-Harley Kanunu ve Çalışma Hakkı", AÜSBF Dergisi, Cilt XIV, No:1, s. 1-20, Mart 1959.

"Türk Sendikacılığı", Yüzüncü Yıl Armağanı, AÜSBF Yayını, No:97-79, Ankara, 1959, s.223-244.

"Avrupa İktisadi Camiası İçinde Sosyal Politikamızın Muhtemel Gelişme İstikametleri", AÜSBF Yayını, No:104-86, Ankara, 1960 (25s.).

"Türkiye Cumhuriyetinde Sosyal Politika Meseleleri (1920-1960)", SBF Maliye Enstitüsü (teksir), 1960, (48s.).

"Ortak Pazar Karşısında Türk Sendikacılığının Durumu ve Tutumu", AÜSBF Dergisi, Cilt XVII, No:2, Haziran 1962, s.1-7.

"Kalkınmamızda Sistem Münakaşaları", Tebliğler, Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Yayınları, No19, Eskişehir, 1963.

"Çeşitli İktisadi Sistemler ve Siyasi Rejimler İçinde Toplu İş Sözleşmeleri", Toplu İş Sözleşmeleri Konferansları, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1964.

"Çeşitli İktisadi Sistemler ve Siyasi Rejimler İçinde Toplu İş Sözleşmeleri- Toplu İş Sözleşmeleinin İktisadi Fonksiyonları-İktisadi Gelişme veGrev Hakkı" Toplu İş Sözleşmeleri Konferansları, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1964 No:43, (45s.).

"İnsan Gücü Planlaması Üzerinde İstihdam Hedefleri ve Mesleki Eğitim", AÜSBF Dergisi, Cilt XIX, No:2, Haziran 1964, s.1-9.

"Başbakan İsmet İnönü ve Sosyal Politika", AÜSBF Dergisi, cilt XX, No:1, Mart 1965, s.341-358.

"Ücret Politikaları", AÜSBF Dergisi, Cilt XX, No:2, Haziran 1965, s.17-38.

"Grev Hakkı Üzerine Düşünceler", AÜSBF Dergisi, Cilt XX, No:2, Haziran 1965, s. 39-42.

"Kamu Personeli Sendikaları Kanunu", AÜSBF Dergisi, Cilt XX, No:2, Haziran 1965, s.867-872.

"Petrol Davamız" AÜSBF Dergisi, Cilt XXI No:1 Mart 1966, s.1-19.

"Üniversite, Toplum ve Politika" AÜSBF Dergisi, , No:3, 1967, s.1-13.

"Sendikacılığımızın, Dünü, Bugünü ve Politikası", Abadan'a Armağan, AÜSBF Yayını, No:280, Ankara 1969, s.365-656.

"Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Haklar", AÜHF Kamu Hukuku ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayıları, Ankar 1970, s.218-244.

"Değiştirilen Sendikalar Kanunu (274 Sayılı), Uluslararası Bağlantılarımız ve Anayasamız" AÜSBF Dergisi, Cilt XXV, No:4, Aralık 1970, s.161-188.

"Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Talas'ın 4 Aralık 1970 Günü Fakültenin 111. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Yaptığı Konuşma", AÜSBF Dergisi, No:2, Aralık, 1970,s.2-4.

"Endüstriyel Demokrasi ve Türkiye'de Uygulama Olanakları", AÜSBF Dergisi, Cilt XXV, No:2, Haziran 1970, s.191-234.

"Türkiye'de Kentleşme" (Ortak Yayın), Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, 1971, 8160s.).

"Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Sosyal Düşünce", Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta'ya Armağan, AÜSBF Yayını, Ankara, 1974, s.505-535.

"La Participation des travailleurs aux décisions dans l'entreprise En Turquie", AÜSBF Dergisi, No:1-2, Mart Haziran 1975, s. 37-42.

"Sendikacılık ve Toplum", AÜSBF Dergisi, Cilt XXX, No:1-4, Mart-Aralık 1975, s.1-23.

"İşçilerimizin Göçü", Prof.Dr. Mahmut Koloğlu'ya 70. Yaş Armağanı, AÜHF Yayını, No:367, Ankara, 1975, s.1-17.

"Türkiye'de ve Dünyada Devlet Memur İlişkileri", Yıllık 1974-1976, AÜSBF Basın Yayın Yüksek Okulu, Ankara.

"Cumhuriyet Döneminde Sosyal Politika" Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye'de Sanayileşme ve Sorunları Semineri, SBF Yayını, Ankara, 1975, s.835-868.

"Türkiye'de Sosyal Güvenlik ve Karşılaşılan Sorunlar", AÜSBF Dergisi, Cilt XXXVI, No:1-4, Mart-Aralık 1976, s.1-27.

"Türkiye'de İşçi ve İşveren İlişkilerinin Bugünkü Durumu ve Sosyal Barış", Onar Armağanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, No:530, İstanbul, 1977.

"Uluslararası Belgelerde Toplumsal İnsan Haklarının Evrimi ve Yeni Boyutları", İnsan Hakları Armağanı (XXX. Yıl), Birleşmiş Milletler Türk Derneği, Ankara, 1978, s.35-78.

"Örgütlenme Özgürlüğü Sempozyumu", Tüm -Person-Kon, Özel Sayı: 5-6, 16 Aralık, Ankara, 1978.

"Bir İnsan Hakkı Olarak Sendika Hakkı ve Uluslararsı Belgelerde Yeri ve Önemi", İnsan Hakları Yıllığı, Yıl 1, 1979, s.36-63.

"Avrupa'da Göçmen İşçiler ve İnsan Hakları", İnsan Hakları Yıllığı, Yıl 2, 1980, s.95-110.

"Birleşmiş Milletler Dernekleri ve Birleşmiş Milleler Türk Derneği", Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı, Ankara, 1980, s.107-124.

"Un probléme de droit de l'homme: les travailleurs migrants", Turkish Yearbook of Human Rights, vol.2, 1980, s.79-88.

"Çocuk, Çocuk Haklarının Evrimi ve Ülkemizdeki Durumu", Prof.Dr. Ahmet Şükrü Esmer'e Armağan, AÜSBF Yayını, No:468, 1981, s.317-335.

"Atatürk ve Toplumsal Politika, Bir Yorum", Atatürk'e Armağan, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayını, Ankara, 1982, s.31-53.

"Sosyal Haklar ve Türk Anayasalarında Sosyal Hakların Evrimi", İnsan Hakları Yıllığı/Turkish Yearbook of Human Rights, Vol.3-4, 1981-1982, s.38-75.

"Türkiye'de İşsizlik", Prof.Fehmi Yavuz'a Armağan, AÜSBF Yayını, No:528, Ankara, 1983, s.251-264.

"Federal Almanya'daki Türk İşçileri ve Durumları", Prof. Dr. Fadıl H. Sur'un Anısına Armağan, AÜSBF Yayını, No:522, Ankara, 1983, s.601-634.

"Fadıl Hakkı Hoca", Prof. Dr. Fadıl H. Sur'un Anısına Armağan, AÜSBF Yayını, No:522, Ankara, 1983, s.13-15.

"Evrensel Bildirgenin 35. Yılına Girerken İnsan Hakları Üzerine Düşünceler", İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin XXXV. Yılı için Armağan, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayını, Ankara, 1985, s.1-13.

"Yaşarken Görmek Hakkı", Hukuk Devleti ve Velidedeoğlu, Türk Hukuk Kurumu Yayını, Ankara, 1985.

"Özgür Sendikal Düzen için Demokrasi", Otomobil-İş Dergisi, Sayı:9, İstanbul 1985.

"39. Kuruluş Yıldönümünde Birleşmiş Milletler Üzerine Bazı Düşünceler", Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayını, Ankara, 1985, s.21-28.

"Türkiye'de İşsizlik ve Yoksulluk", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı78, Mayıs 1985.

"İşsizlik Büyük Sorun", Bilim ve Sanat, Sayı:49, Ocak 1985.

"Kırkıncı Yılında Birleşmiş Milletler Üzerine Düşünceler", Birleşmiş Milletler Örgütünün 40. Yıldönümü 24 Ekim 1985, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayını, Ankara, 1985, s.35-43.

"İktidardan İşçilerden Yana Politikalar Beklemek Saflık Olur", Otomobil-İş Dergisi, No:5, İstanbul 1985.

"Kırkıncı Yılında Birleşmiş Milletler", Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı 1985, Birleşmiş Milletler 40. Yıl Armağanı, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayını, Ankara, 1986, s.1-9.

Türkiye'de Sosyal Haklar ve Özgürlükler ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Normları", Birleşmiş Milletler Türk Derneği- Atatürk ve 1986 Dünya Barış Yılı, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayını, Ankara, 1987, s.229-260.

"Demokrasilerde İşçi Sendikalarının İşlevleri ve Hakları", BANKS, Sayı 14, İstanbul, 1987.

"Sendikal Özgürlükler ve Uluslararası Çalışma Örgütü", BANKS, Sayı 16, İstanbul, 1987.

"Anayasa Değişikliğine Öneriler, Ekonomik ve Sosyal Haklar", Bahri Savcı'ya Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayını, Ankara, 1988, s.460-470.

"Prof.Dr. Cahit Talas ile Söyleşi", Harb-İş Dergisi, Kasım 1988, s.34.

"Grev Hakkı", Bilim ve Sanat, Sayı 94, Aralık 1988.

"Evrensel Bildirgenin 40. Yılında İnsan Hakları", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı 102, Aralık 1988.

"Avrupa Toplumsal Temel Yasası ve Türkiye", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı 110, Ağustos 1989, s.49-56.