Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri >>

 

 

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

 
Sosyal Siyaset
   
  • Köleoğlu, Yunus, Karataşoğlu, Soner ve Namal, Mete Kaan; "Türkiye’de Gazi ve Şehit Ailelerine Sağlanan Sosyal Haklar ve Gazi ve Şehit Aileleri Bilgi Bankası Oluşumunun Sağlanmasında Batman İli Örneği", Sosyal Güvenlik Dergisi, Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa 110-149. (Yeni)
  • Karataşoğlu, Soner; "Sosyal Politika Boyutuyla Madde Bağımlılığı", Türk İdare Dergisi, Sayı:476, s.321-352. (Yeni)
 

• İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımını Artırmak; Ulusal istihdam Stratejisi Eylem Planı (Taslak Rapor), IV. Alt Komite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 19-21 Şubat 2010, Antalya.

• İstihdam ve Sosyal Koruma Politikaları (Taslak Rapor); Ulusal istihdam Stratejisi Eylem Planı (Taslak Rapor), V. Alt Komite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 19-21 Şubat 2010, Antalya.

• Karataşoğlu, Soner ve Akpınar, Mahmut; " Geçici Köy Koruculuğu Sistemi Üzerine Bir Saha Çalışması: Beytüşşebap Örneği", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:38, Autumn 2011.

• Özgekçeler, Serhat; “Genişleyen Sosyal Politika Disiplininde Sosyal-Risk Yönetimi”; Prof. Dr. Cihangir AKIN'a Armağan Kitabı, (der.) Y. Özkan & F. Fidan & C. Durmuşkaya, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, ss. 283-302.

• Arpat, Bülent; DULLARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR; YL Ev Ödevi; Sakarya Üniversitesi; 2008.

• Bölükbaşı Renan; Toplum Temelli Rehabilitasyon; ÖZ-VERİ Dergisi; Cilt 1; Sayı 1; Eylül 2004.

• Ertürk, Benan Berrin; İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslar arası Sınıflandırılması; ÖZ-VERİ Dergisi; Sayı 1; Cilt 1; Eylül 2004.

• Besiri; Arzu; BAŞÖRTÜLÜ KADINA KARŞI AYRIMCILIK; www.sosyalsiyaset.net, 28.01.2010.

• CENTEL, Tankut; “ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ, ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ve TÜRKİYE”; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 2; Haziran 1997.

• Demir; Fevzi; Sosyal Devlet ve Kayıt Dışı İşçiliğin Önlenmesi; Sosyal Güvenlik Dünyası; Yıl: 2; Sayı: 6; 1999 Kasım-2000 Ocak.

• Eraslan, Adnan ve Diğerleri; “Bir Sosyal Hizmet Alam Olarak Yaşlılık ve Sosyal Hizmetler”; Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi; 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, Ank.; 1995.

• Ekin, Nusret; “Ortak Eğitim, Ortak Gelecek”; MESS_Mercek Dergisi; Temmuz 2000.

• Ekin, Nusret; “Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı”; MESS-Mercek Dergisi; Yıl: 5; Sayı: 18; Nisan 2000.

• Ersöz, H. Y. “5272 Sayılı Yasa Öncesinde Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Deneyimleri”, Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 50. İktisat Fakültesi Yayını.

• Gürdoğan, Nazif; SINIRSIZ BÜYÜMENİN EKONOMİK, ÇEVRESEL ve KÜLTÜREL ETKİLERİ; İnsanlığa Hizmet Vakfı yay.; No. 3; Sempozyum Tebliğleri; İstanbul; 1992.

• Karakoyun, İlhan; Erdal, Fuat; Şartlı Nakit Transferleri Ve Çocuk Yoksulluğu İle Mücadele: Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Bileşeni Aydın İli Uygulaması; Finans Politik & Ekonomik Yorumlar; Cilt 46; Sayı 529; 2009.

• Köleoğlu, Yunus; “Gazilere Dönük Sosyal Politikalar”; Yüksek Lisans Ev Ödevi; Sakarya Üniversitesi; İİBF.

• Kumbasar, H. Murat; “Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti İle İlgili Tarihî Belgenin Tahlilî”; I. Ulusal Dilencilik Sempozyumu; 18–19 Ekim 2008 – İstanbul.

• Mehmet Aysoy; “Engelsiz-İş ve İstihdam Projesi”; Engelsiz Bülten; Sayı 4; Türkiye Sakatlar Derneği Yayınları; Eylül 2005.

• Mehmet AYSOY; Sosyal Politika ve Yaşlılık; I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi; 23-25 Eylül 2005; Balçova Termal Otel – İZMİR.

• Mehmet AYSOY; Sosyal Politika ve Özürlülük; I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi; 23-25 Eylül 2005; Balçova Termal Otel – İZMİR.

• Kutal,Metin;”Türk İş Hukukunda Çağdaşlaşma Eğilimi” ; Sosyal Siyaset Konferansları; İktisat Fakültesi, 47. kitap; İstanbul,2004

• Osunluk, Hatice; Yaşam Seyri Teorisi Ve Özürlüler; ÖZ-VERİ Dergisi; Cilt 1; Sayı 1; Eylül 2004

• Ortaş, İbrahim; Türkiye'nin Bilim Dallarına Göre Bilimsel Yayın Potansiyeli ve Dünya İle Karşılaştırması

• Özdemir, Süleyman; Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal harcamaların Analizi; www.sosyalsiyaset.net

• Özdemir, S. (2004), “Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir İnceleme”, AB–Türkiye & Endüstri İlişkileri, (Editör: A. Hekimler), İstanbul, Beta Yay., s. 589–639.

• H. Y. Ersöz, S. Özdemir, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak (2004), “Türkiye’de Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 46, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 3–41.

• Özer KÖSEOĞLU; Fatma YURTTAŞ ve Cihan SELEK; “YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİNDE KULLANILAN ARAÇLARDAN BİRİ OLARAK YÖNETİMDE AÇIKLIK VE BİLGİ EDİNME HAKKI”; II. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu; 18–19 Kasım 2005

• Özdemir, S. (2004), “Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 129–161.

• Özdemir, S., “Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde İş Piyasaları”, İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı),
Cilt: 55, Sayı: 1, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 2005, s. 695–733.

• Özdemir, S. (2004), “Sosyal Refah’ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: ‘Refah Karması’ ve Refah Sağlayıcı Kurumlar”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 98–127.

• Serdar ORHAN; “KORUYUCU SOSYAL POLİTİKALAR VE SOKAK ÇOCUKLARININ SOSYAL REHABİLİTASYONU” T.C. Başbakanlık; SHÇEK Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ankara; Nisan 2004.

• Paslı, Cemil; "Daha Etkin Bir Sosyal Devlet İçin ''Tek Çatı'' Önerim", Konya Shçek İl Müdür Yardımcısı, 29.07.2009.

• Selek Öz, Cihan ve Yıldırımalp, Sinem; “TÜRKİYE’DE KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ROLܔ; I. ULUSLARARASI SOSYAL HAKLAR SEMPOZYUMU, 22-23 EKİM 2009, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ANTALYA.

• Seyyar, Ali; Aile İçinde Çocuklara Yönelik Şiddete Karşı Sosyal Politikalar; KAMU İŞ Dergisi; Sayı 4; Cilt: 5, Temmuz 2000.

• Seyyar, Ali; Almanya'da Meslekî Eğitim ve İstihdam Kurumu Olarak Özürlüler Çalışma Atölyesi"; MERCEK Dergisi; Nisan 2001; Yıl 6; Sayı 22.

• Seyyar, Ali; “Dilencilikle Mücadelede Koruyucu Sosyal Politikalar ve Rehabilite Edici Sosyal Hizmetler”; Tarihte ve Günümüzde Dilencilik Sempozyumu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Zabıta Daire Başkanlığı; 18-19 Ekim 2008; İstanbul.

• Seyyar, Ali; “Yeni Anayasamızın Sosyal Devlet Modeli Nasıl Olmalıdır?”; Kamuda Sosyal Politika; Ekim 2008.

• Seyyar, Ali; Uluslar Arası Boyutuyla Özürlü Kota Sistemi" KAMU İŞ Dergisi; Sayı 1; Cilt 6; Ekim 2000.

• Seyyar, Ali ve Gürler, Gökhan; Meslekî Yeterlilik Kurumu ve Getirdikleri; 2007-2008 Eğitim Dönemi Yüksek Lisans Ev Ödevi Sunumu; Sakarya Üniversitesi: İİBF; Adapazarı.

• Seyyar, Ali;YAŞLILIĞA BAĞLI BAKIM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLARAK SOSYAL POLİTİKALAR”; T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve İSAV (İslamî İlimler Araştırma Vakfı); Aile Sempozyumu; İstanbul; 02.-04.12.2005.

• Seyyar, Ali; "Toplumun Himayeye Muhtaç Kesimleri ve Diyanet", 12-16 Ekim 2009; TC Diyanet İşleri Başkanlığı; IV. Din Şurası; Komisyon Tebliği; Ankara.

• Seyyar, Ali; "21. Yüzyılın Sosyal Sorunlarının Çözümünde Yerel STK'ların Yeni Rolleri: Gaziantep'teki Vakıfların Ssoyal Politika Potansiyeli" Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu; 21-24 Aralık 2009; Türkiye (Gaziantep)-Suriye (Halep).

• Seyyar, Ali; “TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR”; Yaşlılara Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Planlanmasında Yerel Yönetimlerin Örgütlenmesi; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi-Sağlık Daire Başkanlığı; 03.10.2005; ss. 37-41.

• Seyyar, Ali; "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Gender Mainstreaming) Uygulamaları Hangi Sosyal Teoriler İçin Kullanılmaktadır?", Kamuda Sosyal Politika, Yıl 4, Sayı 12, 2010/1.

• Seyyar, Ali; “Kent(li)lerin Sosyalleşememe Sorunu: Romanlar Sosyal İçerme Politikalarının Neresinde?”; Yerel Siyaset Dergisi, Yıl 4, Sayı 37, Şubat 2010.

• Seyyar, Ali; “Yoksullukla Mücadelede Vatandaşlık Geliri Modelleri Tartışmaları: Tarihî Perspektiften Günümüze Bir Yolculuk”; Türk-İş Dergisi; Sayı 389; Mayıs-Haziran 2010.
• Seyyar, Ali; "Yoksullukla Mücadelede Vatandaşlık Geliri Modeli Türk Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Sistemini Nasıl Etkiler?”; Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler Sempozyumu - “Yoksulluğun Azaltılmasında Yeni Fikirler ve Yeni Eğilimler”; İstanbul; 13–15 Ekim 2010.

• Feminist Kadın Politikalarına Alternatif Olarak Fıtrî Cinsiyetler Politikalarının (Gender Mainstreaming) Doğuşu. Sivil Toplum Dergisi, Sayı: 2(8); 2004

• Sancaklı, Saffet; “DİLENCİLİKLE MÜCADELEDE BAŞARILI OLMAK İÇİN DİNİ REFERANSLARI KULLANMANIN / DİNİN MOTİVASYONUNDAN YARARLANMANIN ÖNEMİ” “Bir Kent Sorunu: Dilencilik Sorunlar ve Çözüm Yolları”; İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Zabıta Dairesi Başkanlığı; İstanbul; 18-19 Ekim 2008

• Seyyar, Ali; Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede STK’lerin Rolleri ve Önemleri; (Deniz Feneri Derneği Örneği); I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Köngresi; 4-6 Haziran 2004; ÇOMÜ Dardanos Tesisleri; Çanakkale; 2004; ss. 187-195.

• Seyyar; Ali; “YOKSUL AİLELERE DÖNÜK SOSYAL POLİTİKALAR”; T.C.; Başbakanlık; Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; IV. Aile Şûrası Bildirileri; 2004; Ankara.

• Seyyar, Ali; “SOSYAL POLİTİKA ODAKLI AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN ADAPAZARI’NIN DURUMU” Sosyal Politikalar Dergisi; 2. Sayı; 2007; ss. 111-114.

• Seyyar, Ali; “Yerel Kamu Yöneticileri Sosyal Devletin Görevlerini Ne Derece Yerine Getirebilmektedir ?” İdarecinin Sesi-Türk İdareciler Derneği’nin Mesleki ve Kültürel Yayın Organı; Ankara; C. 19; Sayı 109; Mart-Nisan 2005.

• Sözer, Ali Nazım; Ceza Hukuku ve Sosyal Devlet; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 2; Haziran 1997.

• Şenkal, Abdulkadir; Sosyal Politika ve Uluslararası  Sosyal Standartlar, Kamu-İş İş Hukuk ve İktisat Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 2003, Kamil Turan’a Armağan

• Şenkal, Abdulkadir; KÜRESELLEŞME, SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ ve SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 45.Kitap, 2003.

• Şener, Sami; SOSYAL DEĞERLER VE ÇEVRE ; İnsanlığa Hizmet Vakfı yay.; No. 3; Sempozyum Tebliğleri; İstanbul; 1992.

• Taşçı, Faruk; Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat, "Türkiye'de Sosyal Politika Disiplininin Gelişimi: Süreklilik ve Değişim", İz Yayıncılık, İstanbul, 2010.
• Taşçı, Faruk; "Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar", Çalışma ve Toplum, 2010/1.

• Temel, Sevgi; “Konut, Sosyal Konut ve Sosyal Hizmet”; Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi; Yayın No: 3; Ank.; 1994.

 
Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın