Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri >>

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

   
Sosyoloji
  • Abay, Ali Rıza; Nevroz Geleneği; SAÜ-Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bülteni; Sayı: 1; 1996.
• Abay, Ali Rıza; Türkiye’de Kız Kaçırma Usulü ile Evlenmenin Sosyo-Kültürel Sebepleri ve Medyanın Yansıtma Tarzı; SAÜ-Halk Kültürü ve Halk Kültürünün Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslar Arası Sempozyumu; Adapazarı; 12-14. 12.2002.
• Aktaş, Ali; Sakarya’da Yaşayan Yerli ve Yerleşik Manavlar; Irmak Dergisi; Yıl 2; Sayı 13; Ocak 2002.
• Ali Aktaş; Sakarya’da Yaşayan Yerli Ve Yerleşik Türkler: Manavlar; (Manavlarda Bir Ramazan Geleneği: Temcit)
• Altınköprü, Tuncel; İnsan Tanımada Beden-Yüz Yapısı ve Karakter; Hayat Yay.; İst.; 1999.
• Aras, Ramazan; “19. Yüzyıl’dan Günümüze Aydın-İktidar İlişkileri”; İtaki-Üç Aylık Sosyal Bilim Dergisi; Yıl: 3; Sayı: 7-8; Bahar-Yaz 1999.
• Bayhan, Pınar; "Dövülen Çocuklar"; Sosyal Hizmetler Dergisi; Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yay.; Cilt: 1; Sayı: 8; Ekim 1998.
• Bayhan, Vehbi; "Sanayileşme Sürecinde Anomi ve Yabancılaşma"; İnönü Üniversitesi - Sosyal Bilimler Dergisi; Cilt 2-Sayı 1-Ağustos; Malatya; 1995.
• Güngör, Özcan;”Sosyal Bir Kurum Olarak Vakfı Doğuran Sosyolojik Sebepler”; www.sosyalsiyaset.net
• KURUTKAN M. Nurullah ve ERDOĞAN Ekrem; “BİO-İKTİDAR KAVRAMI BAĞLAMINDA CİNSELLİK”;  4. Ulusal, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi; 15-16 Eylül 2005; Sakarya Üniversitesi Yayınları; 2005.
• İşcan, Abdulbaki; Millî Kültürümüz ve Nevruz Geleneği; Diyanet Dergisi; Mart 2001
• Mehmet AYSOY; Sosyolojinin Geleneği Konu Edinmesi Ya da Geleneğin Sosyolojik Paradigmaya İndirgenmesi; www.mehmetaysoy.com
• Noyan, Faruk; Bilgiden Bilim Sosyolojisine...; Sızıntı Dergisi; Sayı: 254; Mart 2000;.
• Özdağ, Umut; Güneydoğu ve Doğudan Batıya Göç Edenlerde Kültürel Yapı ve Kültürel Kimlik Sorunu; Türk Metal Sendikası Yay.; Ank.; 1995.
• Öztürkmen, Arzu; "İstanbul Folkloruna Dair İki Kaynak ve Düşündürdükleri"; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.
• Pala, İskender; "Klasik Şiirde İstanbul'dan Hayat Sahneleri"; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.
• Rasim, Ahmed; "Orta Oyuna Dair"; Hayat-Tarih Mecmuası; Sayı 5; Mayıs 1977.
• Santur, Alparslan; "Sembolik Değerlere Sahip Sosyal Yiyecekler ve Antalya'nın Bir Köyünde Uygulanan İki Gelenek"; Folklor/Edebiyat Dergisi; Nr. 5-6; Ocak 1996.
• SELEK, Cihan ve Özer KÖSEOĞLU (2006), "Hemşehrilik Derneklerinin Adapazarı'nın Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri", 3. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 9-10 Aralık, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
• Solak, Fahri; Makyeveli Tanıyalım; İktisat ve İş Dünyası; Yıl: 2; Sayı: 17; Kasım 1993.
• Yıldırım, Osman Nuri; Önemli Bazı Sosyolojik ve Antropolojik Kavramların Oluşum Süreci Üzerine Bir Deneme; Folklor/Edebiyat Dergisi; Cilt: VII; Sayı: 26.

Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın