aliseyyar@sosyalsiyaset.net

 

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri

 

 

TÜRKİYEDE GAZİLERE UYGULANAN SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

 

"Doç. Dr. Ali Seyyar; Türkiye'de Gazilere Yönelik Sosyal Güvenlik Uygulamaları; (Yüksek Lisans Öğrenceileri Tarafından Hazırlanmış ve Değerlendirilmiş Bir Çalışma); Sakarya Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü."

1.         TÜRKİYEDE GAZİLERE UYGULANAN SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

A. GAZİ KİME DENİR ?

MUHARİP GAZİ      :Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Harbe Fiilen Katılanları,

MALUL GAZİ                      :Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti  Sınırlarını Korumak Ve Güvenliğini Sağlamak Görevi İle Harpte Veya Devletin Bekasını Hedef Alan Terör Örgütlerine Karşı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Mücadelede Her Çeşit Düşman Veya Terörist Silahlarının Tesiriyle Veya Harp Bölgesindeki Harekat Ve Hizmetleri Sırasında, Bu Harekat Ve Hizmetlerin Sebep Ve Tesiriyle Yaralanarak Tedavileri Sonucunda Sakatlığı Rapor İle Kesinleşenleri, İfade Eder.

B. YARALANAN/SAKAT KALAN PERSONELE SAĞLANAN HAKLAR 

 

 a.Yaralanan Personelin Sağlık İşlemleri:

 

        (1)Yaralı personelin tedavileri, sağlık işlemlerinde kesin sonuç alınıncaya kadar terhis edilseler dahi devam edilir.

        (2)Tedavileri sonucunda kat’i rapor ile taburcu edilenlerden rahatsızlıkları devam edenler Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca, Asker Hastanelerine sevk edilerek tedavilerinin tamamlanması sağlanır ve tedavisi sonucu haklarında “Askerliğe Elverişli Değildir” şeklinde kesin sağlık raporu verilenlerin özlük haklarının tahakkuku için gerekli işlemlere başlanır.

        (3)Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanların, yetkili sağlık kuruluşlarının raporlarına istinaden yurtdışında tedavi edilmeleri sağlanır.

 

   b.Yaralanan  Personele Sağlanan Maddi Haklar ;

 

           (1)Nakdi Tazminat (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

            Aşağıda, “SAKAT KALAN PERSONELE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR” bölümünde açıklanan kanunlar kapsamına giren yaralı personele;

            En yüksek devlet memuru brüt aylığının(ek gösterge dahil) 100 katı tutarının % 20’sini geçmemek şartıyla; iş ve güçten kalma sürelerinin, arıza bırakması durumunda, en yüksek devlet memuru bürüt aylığının 100 katı tutarın %2’si oranıyla, arıza bırakmaması halinde ise %1’i oranıyla çarpımı sonucu çıkan meblağ nakdi tazminat olarak ödenir.

 

            (2)Hava Değişim Bedeli ve Yol Ücreti Ödenmesi (Erb./Er):

 

           Tedavilerini müteakip hava değişimi alan personele hava değişimi süresinin ilk üç ayı hava değişimi bedeli Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca ödenir. 

           18 aylık askerlik süresinde 3 ay hava değişimi alan personelin bu süresi askerlikten sayılır. Hava değişimine gönderilen hastaya yol ücreti hastane saymanlığınca ödenir ve tren sevk muhtırası verilir. Hastaneye sevk sırasında ise Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca sevk işlemi yapılarak yol ücreti hak sahibine tahakkuk ettirilir.

 

             (3)Tedavisi Uzun Süren Subay ve Astsubayların Terfii :

 

           Görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların bulundukları rütbelerde bir yıllık sicili bulunması yeterlidir.

 

              (4)Hava Değişimi Süresince İlaç İhtiyaçlarının Temini :

 

           Tedavisi devam ederken hava değişiminde bulunan personelin ilaca ihtiyacı olduğu takdirde bulunduğu yerdeki Merkez Komutanlığı, yoksa Askerlik Şubesi Başkanlıklarına başvurarak tabip muayenesi sonucu ilaçlarını karşılıksız temin ederler.

           (5)Sıhhi İzin Süreleri (Sb./Astsb./ Uzm.Erb.) :

 

           T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 31 nci maddesine göre barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar, müddet ne olursa olsun iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

 

           (6)İşe Alınmada Öncelik (Yd.Sb./Erb.Er) :

 

           Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan Yd.Sb. ve Erbaş ve Erlere; kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerlerine işçi statüsünde personel alımlarında öncelik tanınmaktadır. Hak sahipleri, sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı ile beraber İş ve İşçi Bulma Kurumu Ünitelerine kayıt yaptırabilirler.

 

           (7)Yara İşareti Takılması (Sb./Astsb./Uzm.Erb.)

 

           İç Güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yararlananlar ve yaralandıklarını onaylanmak suretiyle belgeleyenler yara işareti takarlar. 

 

C. SAKAT KALAN PERSONELE SAĞLANAN HAKLAR 

 

           A.Sakat Kalan Personelin Sağlık İşlemleri :

 

           (1)2330 sayılı kanun kapsamına giren ve tedavi giderleri herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanmayan yaralıların ve sakatların tedavi giderleri Devlet, Üniversite, Sosyal Sigorta Kurumu Hastaneleri ile Asker Hastanelerinde ücretsiz olarak yapılır.

           (2)Malul erbaş ve erler, Emekli Sandığı’ndan sağlık karnelerini alıncaya kadar geçen süre içerisinde, maluliyetlerine neden olan rahatsızlıklardan dolayı tedavileri, 2330 sayılı kanun hükümlerine göre Asker Hastanelerinde yapılacaktır. Bu durumdaki sakat ve yaralıların müracaatları halinde Askerlik Şubeleri kanalıyla Asker Hastanelerine sevk edilmeleri sağlanacaktır.

         (3)Eksilen vücut organları, yurtiçi veya yurtdışında en son teknik usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.

           (4)Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar (felçli) ile kimsesizler, kamu kurum kuruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılır, baktırılır ve tedavileri yaptırılır.

           (5)TSK. İç Hizmet Kanununun 66 ncı md. a fıkrası gereğince; TSK.’de görevli personelden (Sb./Astsb./Uzm.Erb.), göreve müteallik olarak bir uzvunu veya duyusunu tamamen veya kısmen kaybedenlerin her türlü ihtiyaçları bağlı olduğu komutanlık tarafından karşılanır.

 

           B.Sakat Kalan Personelin Maddi Hakları :

 

        (1)Nakdi Tazminat (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

 

           Nakdi Tazminat aşağıdaki hallerde sakatlanan personele;

          

(a)    2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun gereği:

 

           (I)İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığı men, takip ve tahkiki konularında görevli olanlar bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanarak sakat kalmaları,

           (II)Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik saldırılara maruz kalıp yaralanmaları/sakat kalmaları halinde,

 

           (b)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği:

 

           Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak sakat kalmaları halinde malul personele en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarının % 25’nden % 75’ine kadar sakatlık derecesine göre nakdi tazminat ödenir. Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malul olanlara en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 200 katı tutarında tazminat ödenir.

             Kesin raporun alınmasının uzaması halinde, tazminatın ödenme usullerine göre, olay tarihi itibariyle belirlenen miktarın asgari oranı üzerinden avans ödemesi yapılır. 

 

        (2)TSK.Dayanışma Vakfı Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

 

           Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlardan hizmette bulundukları sürede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun 1., 2., 3. ve 4 ncü derece malul olan ve TSK.’den ayrılan üyelerine toplu ödeme yapılmaktadır. 10 yılın altında hizmeti olan 1 nci ve 2 nci derece malul personele Ordu Yardımlaşma Kurumunun “Emeklilik Maaşı Sistemi”ne dahil edilmeleri sağlanmaktadır. (T.C.Emk.Snd.Gn.Md.lüğünce maaş bağlanmaması halinde)

 

        (3)Malul Subay ve Astsubayların TSK’de Göreve Devam Etmeleri:

 

           TSK’lerinde görev yapamaz raporu alan ve organ kaybı bulunan (malul) Subay ve Astsubaylardan kendi istekleriyle göreve devam etmek isteyenler, GATA Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edilen ve “BELİRTİLEN GÖREVLERİ YAPAR”  kararı alan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan Subay ve Astsubaylar, tekrar TSK’de uygun kadro görev yerlerinde mevcut statüleri ile istihdam edilir ve istihdam edilen personelin bu durumlarını belgelemeleri halinde görev tahsislilerle birlikte TSK’lerinde görev yaptığı sürece konut tahsisi yapılır.

 

        (4)T.C.Emekli Snd. Gn. Md. lüğünce Maaş Bağlanması, Emekli İkramiyesi Verilmesi, Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi ve Öğrenim Yardımı Yapılması :

 

           (a)Maaş Bağlanması (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

 

           2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Maddesi kapsamına girenlerden;

           (I)Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır.

           Bu madde gereğince, ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatına göre bağlanan aylıklar % 25 arttırılarak ödenir.

           (II)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları halinde, öğrenim durumlarına göre (Öğrenimi bulunmayanlar ilkokul mezunuymuş gibi) derece ve kademesi üzerinden kendilerine 5434 Sayılı Kanun hükümlerine göre T.C.Emekli Sandığınca görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır. Maaşa bağlanan malul personelin vefatı halinde ise dul ve yetimlerine maaş bağlanır. Maaş bağlanan hak sahipleri vergi iadelerini maaş aldıkları bankalardan alırlar. Bağlanan aylıklar, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.

             Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapmayacak derecede malul olanlara, asgari ücretin net tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.

 

           (b)Emekli İkramiyesi Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

 

           Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını bir başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malul olanlara en yüksek devlet memuru brüt aylığı (ek gösterge dahil) üzerinden, bunun dışında malul kalanlara mevcut aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

 

           (c)Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

 

           Harp ve vazife malullerine  tütün ve alkol ürünlerinin satış bedellerinden pay verilir. Verilecek miktar, T.C.Emekli Sandığınca sakatlık derecesine göre hesaplanarak yılda bir defa ödenir.

           Harp ve vazife malullerine hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Malulün ölümü halinde ise ölen malulün en son yılda aldığı pay tutarının 5 katı bir defaya mahsus olmak şartıyla dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir ve kesilir.

 

            (ç)Öğrenim Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

 

           Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerine Pay Verilmesi Hakkında Kanun (3480 sayılı Kanun) gereği malul personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına yardım yapılır. Öğrenim Yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez.

 

           (5)       OYAK Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.):

 

           (a)Subay, Astsubay ve üye olmaları halinde Uzm. Erbaşlara sağlık raporunun onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaat edilmesi halinde 205 sayılı yasanın 27 nci maddesi gereğince yardım yapılır.            

          (b)“TSK’lerinde Görev Yapamaz” kararı alarak malulen emekliye ayrılan üyeler hizmet sürelerine bakılmaksızın malul oldukları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde, göreve devam edenler ise müracaatlarını müteakip hemen Oyak Konut Kredisini kullanabilirler.

 

           (6)       Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı (Sb./Astsb./ Uzm.Erb):

 

          3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesi (b) fıkrası gereği; kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, olay tarihinden itibaren bir yıl süreyle lojman kirası ve yakıt parası oturan kişi tarafından ödenmek şartıyla yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda ikametgah olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli 10 yıl süreyle devletçe karşılanır. 

                       

             (7)      Toplu Konut Kredisi Verilmesi (Sb/Astsb/Uzm.Erb./Erb.-Er):

 

            3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesi gereği, terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak sakat kalan TSK mensuplarına, öncelik sıralamasına göre;

                - Maaş bağlanan malulün kendisi,

                - Malulün kendisi hayatta değilse, maaşa bağlanan dul eşi,

               - Eşi hayatta değil veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocukları müştereken bu krediden faydalanır.

            Toplu konut kredisi miktarı her yıl DİE tarafından Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı dikkate alınarak arttırılır. İstek halinde bu miktarın altında da kredi açılabilir. Krediye faiz uygulanmaz. Kredinin geri ödenmesi hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının ¼ ü tutarındaki miktarın T.C.Emekli Sandığınca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi  borcun tamamen ödendiği zamandır.

 

(8)        Malul ve Sakatlarca Gümrüksüz Araç İthal Edilmesi (Sb./ Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

 

           1615 sayılı Gümrük Kanunu 8/14–a maddesi uyarınca malul ve sakatlar tarafından ithal edilecek kara nakil vasıtalarına muafiyet getirilmiştir. Bu vasıtalar motorlu veya motorsuz koltuklar, bisikletler, motosiklet veya binek otomobilleri kapsamaktadır.

            Gümrük vergisinden muaf olunabilmesi için ithalatın mutlaka malul veya sakat kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca malul veya sakatın ortopedik bir rahatsızlığının olması ve ithal edilecek vasıtaların özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatının bulunması şartı aranmaktadır.

            Binek otomobillerin ithali için Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğüne, diğer araç ve gereçler için ise illerde bulunan Gümrük Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

           

(9)               Sakat Personelin İstihdamı (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er):

 

            3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle çalışamayacak derecede malul kalan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından biri ile çalışabilir durumda olanların kendilerine kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

 

(a)               Çalışamayacak Derecede Malul Kalanların Hak Sahipliği :

 

            Çalışamayacaklarını en yakın sağlık kurulu olan Hastanelerden alacakları raporlarla belgeleyenler için ilk hak sahibi, malul eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çocuklarından biri (Yaşı küçük olan çocuklar 18 yaşını doldurunca hak sahibi olurlar ve bu hakları 10 yıl devam eder.), çocuklarının olmaması veya talepte bulunmaması halinde ise kardeşlerinden biri olmak üzere malul ailesinden “SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR.” Başvuru yapan ilk hak sahibi değil ise, sıralı hak sahiplerinden feragat ettiklerine dair noter tasdikli beyanları da müracaat evraklarına eklenecektir.

                       

                        (b)       Malul Personelin Hak Sahipliği:

           

Çalışabilir malulün kendisidir.

 

                       (c)       Bu kanun kapsamına göre ataması yapılanlardan; kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanlar yeniden müracaat edebilirler.

           

(10)           Vergi İndirimi :

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 3239 sayılı kanunla değişik 31. maddesi gereğince herhangi bir kamu veya özel kuruluşta çalışan, sakatlık derecesi % 40 ve daha fazla (1., 2., 3., 4 ncü derece sakat) olan personel, vergi indiriminden yararlanır. 

 

            C.        Sakat Kalan Personele Tanınan Diğer Haklar :

 

            (1)       Madalya ve Berat Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er.):

           

2933 Sayılı Madalya ve Nişan Kanunu gereğince;TSK.PersonelineDevlet Övünç Madalyası Teklif Edilmesi Hakkında Yönerge kapsamında değerlendirilen malül gazi personele Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilir.

           

(2)       Malul Gazi Şerit Rozeti Verilmesi (Sb./Astsb.):

           

            Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahlarının tesiri ile harp bölgesindeki harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malulen emekli hakkına sahip olan ancak emekli olmayarak göreve devam eden personele, “Malül Gazi Şerit Rozeti” verilir.

           

(3)       Hastanelerden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./ Erb.-Er) :

           

(a)        Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalara başka bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri T.C. Emekli Sandığınca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri T.C. Emekli Sandığı tarafından verilir.

           

(b)       Harp ve vazife malulü yedek subay, erbaş ve erler ile bunların aile fertlerinin sivil hastanelerin yanında Asker Hastanelerinden yararlanmaları, İç Hizmet Kanunun 70. maddesi gereği sağlanır.

           

(4)       Gazi Tanıtım Kartı Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

           

Terörle mücadelede malul kalarak aylık bağlanan T.S.K. personeline Gazi Tanıtım Kartı verilir. Bu kart ile refakatindeki eşi T.C.D.D. ve Denizcilik İşletmelerinin iç hatları vasıtalarında (1. mevkide) ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler.

           

(5)      Okullara Öncelikle Alınma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er)  :

 

             Giriş koşullarını taşıyan vazife malulü çocukları ile öz kardeşlerinin Askeri Okullara giriş esasları aşağıya çıkarılmıştır.

 

           (1)       KARA HARP OKULU         :

          

Giriş koşullarını taşımak kaydıyla; ÖSS’den aldıkları puana bu puanlarının % 10’u oranında puan ilave edilir.

 

 

           (2)       ASKERİ LİSELER        :

                    Giriş koşulu olarak diploma notu aranmaz, sınava giriş yılının HAZİRAN döneminde doğrudan mezun olmak yeterlidir. Ön sağlık, Beden eğitimi ve Mülakat seçimlerinde herhangi bir öncelik tanınmaz. Başarı puanı için; Ağırlıklı Ham Tam Puanın %50'sini alanların Ağırlıklı Standart Puanlarına almış olduğu Ağırlıklı Standart Puanın %25'i ilave edilir.

 

           (3)       ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI :

                      

Giriş koşulu olarak diploma notu aranmaz, sınava giriş yılının HAZİRAN döneminde doğrudan mezun olmak yeterlidir. Ön sağlık, Beden eğitimi ve Mülakat seçimlerinde herhangi bir öncelik tanınmaz. Başarı puanı için; Ağırlıklı Ham Tam Puanın %45'sini alanların Ağırlıklı Standart Puanlarına almış olduğu Ağırlıklı Standart Puanın %25'i ilave edilir.

            

           (6)       Malulün Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlikten Muaf Tutulması(Yd.Sb./ Erb.-Er) :

 

           (a)1111 sayılı Askerlik Kanununun 10.maddesi 9.fıkrasına göre malul personelin kendisinden sonra gelen erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

 

            

           (7)       Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlardan Öncelikle Yararlanma :

 

           2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren personelin çocukları durumlarını belgelendirmeleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait yurtlardan öncelikli olarak faydalandırılmaktadır. Bunun için sözü edilen Genel Müdürlüğünün belirleyeceği tarihlerde müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

           (8)       Ücretsiz Seyahat Hakkı (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

           3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanuna göre kendilerine aylık bağlanan;

 

                (a)  Sb., Astsb., Uzm.Erb.lar ile eş ve reşit olmayan çocukları,

 

                (b)  Erb. ve Er’ ler ile eşleri, yurt içinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler.

 

           (9)       Telsim “Onur Hat” Aboneliği (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

           TELSİM A.Ş. Genel Müdürlüğünce Emekli Sandığı Tanıtım Kartı alma hakkına sahip tüm gazi ve vazife malullerinin kendileri ile TSK’nde göreve devam eden İç Güvenlik yaralılarına hizmet amacıyla indirimli “Onur Hat” aboneliği verilmektedir. Bu uygulama ile aylık sabit ücretlerde % 50, görüşme ücretlerinde  % 40 indirim uygulanmaktadır.

  

(10)     TSK. Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er):

 

           Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan nefis manzaralı TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, tüm malul gazi ile birinci derece yakınlarına (eş/çocuk/anne/baba) oniki ay boyunca hoşça vakit geçirebilecekleri güzel bir tatil imkanı sunmaktadır. 

          

           (11)     Turkcell “Destek Tarifesi” Uygulaması. (Sb./Astsb./Uzm.Erb./ Erb.Er)

 

               Turkcell, “Emekli Sandığı Serbest Kartı” almaya hak kazanmış gaziler ve vazife malullerine, telefon abonelik ücretlerinde Destek Tarifesi uygulamaktadır.

   

           (12)     TSK.Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi. (Sb./Astsb./Uzm.Erb./ Erb.Er)

 

             Ankara-Bilkent mevkiinde konuşlanmış ve 21 NİSAN 2000’de açılışı yapılmış olan TSK. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 21 AĞUSTOS 2000 tarihinden bu yana hasta kabul etmektedir. Merkezde her türlü ortopedik (eklem hareket kısıtlılıkları, amputeler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları) sakatlık ve özürlülüğün bulunduğu hastaların rehabilitasyonu yapılmaktadır.

 

           Merkezin 50 yataklı bakım merkezi bölümünde, bakım ünitesi ile yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Bakıma muhtaç ve kimsesiz malul gazilerden bakıma muhtaçlığı GATA ve/veya TSK.Sağlık Kurulu raporuyla belgelenen ile kimsesizliği bir belgeyle onaylanan ve Merkez Başkanlığınca uygun görülen malul gaziler bu üniteden istifade etmektedir.

 

           Başta gazilerimiz olmak üzere hak sahibi tüm TSK. personeli ve ailelerine hizmet vermekte olan TSK. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde poliklinik hizmetleri randevulu olarak verilmektedir.

 

           Muayene ve tedavilerinin yatırılmadan yapılabileceği Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için merkez bünyesinde 50 yataklı bir otel de hizmet vermektedir.

 

           (13)     Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma (Sb./Astsb.):

 

           Malul kaldığı halde kendi istekleriyle muvazzaflık hizmetlerine devam eden, Sb./Astsb.’lar istedikleri takdirde her yıl özel eğitim merkezlerinden yararlandırılır.

 

           (14)     TSK.Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması. (Sb./Astsb.) :

 

               Gazi kartı sahibi muvazzaf ve emekli Sb./Astsb. ile bunların eşleri ve refakatindeki evli/bekar çocukları, gelin ve damatlardan, TSK. bünyesindeki Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine girişlerinde günü birlik giriş ücreti alınmamaktadır.

 

 

 

        (15)        Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim. (Sb./Astsb./Uzm. Erb./Erb.Er) :

 

                Malul Gazi ve dul eşinin meskeninde (evinde) tükettiği elektrik enerjisine % 40’I geçmeyen oranda mesken tarifesi indirimi uygulanmaktadır.

 

    D.   Sakat Kalan Personele Yardım Yapan Vakıf ve Kurumlar :

 

           (1)TSK. Mehmetçik Vakfı (Erb./Er):

 

           TSK. Mehmetçik Vakfınca, sakat kalan personele, sakatlık derecelerine göre yardım yapılmaktadır. Ayrıca; 1., 2., 3. ve 4 ncü derece sakat personele maaş bağlanmakta, çocukları için doğum, ölüm ve öğrenim yardımı yapılmaktadır.

 

           (2)TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (Sb./ Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

           Askerlik mesleğine ilişkin ortak anıları yaşatmak, üyelerin onurunu korumak, haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak, aralarında dayanışma sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

               

           (3)Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu :

 

           Yardıma, bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyan şehitlerimizin eş, çocuk, anne ve babalarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde;

 

·        Bakım ve Rehabilitasyon merkezleri,

·        Toplum merkezleri,

·        Kadın misafirhaneleri,

·        Yaşlı danışma merkezleri,

·        Çocuk yuvaları,

·        Yetiştirme yurtları,

·        Kreş ve gündüz bakımevleri,

·        Huzur evleri,gibi kuruluşlarında kurum olanakları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin başvuruları öncelikle kabul edilmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-mu Genel Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir.

 

 

 

2.         TÜRKİYEDE ŞEHİTLERE UYGULANAN SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

 

 

A. ŞEHİTLER İÇİN DİNİ ve ASKERİ TÖREN YAPILIR

 

    a.Dini Tören :

        

        Şehit cenazeleri defin yerindeki Garnizon Komutanlığı tarafından karşılanarak namazın kılınacağı camiye getirilir. Namaz camide kılınacaksa cami imamı yoksa namaz için imam temin edilerek Şehidin Cenaze Namazının kılınması sağlanır.   

        Şehitlikte dini tören; varsa şehitlik imamı, yoksa Garnizon K.lıklarınca mahallinden temin edilecek imam tarafından yapılır. 

 

     b.Askeri Tören :

 

           Askeri birlik bulunan yerlerde tören TSK Tören Yönergesi esaslarına göre yapılır.  

           Ailelerin cami, şehitlik veya defnedileceği mezarlıklara kadar götürülmesi ve getirilmesi  için askeri makamlarca araç tahsis edilir.  

           Şehitlere refakat eden aile fertlerinin defin töreninin icrasına kadar iskanı için ordu evleri ve diğer sosyal tesislerden istifadesi sağlanır.

B. ŞEHİTLİKLERE DEFNEDİLİRLER

     Şehitliklere; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup asker ve sivil kişilerden ŞEHİTLİK şartlarına haiz olanlar defnedilirler.

 C. ŞEHİTLİĞE GÖMÜLME İŞLEMLERİ VE ŞEHİT MEZARLARININ YAPILMASI

           Şehitler rütbesine bakılmaksızın, ada, parsel ve sıra numarasına göre gömülürler. Bulunduğu yerde şehitlik olmaması nedeni ile şehitliğe gömülme imkanı bulunmaması veya imkan bulunsa da buraya gömülmesi istenmeyen şehit naaşları, ailelerinin arzu ettiği yerdeki şehitliğe veya şehitlik dışındaki bir mezarlığa gömülürler.  

        Belediye, köy veya aile mezarlıklarına defnedilen şehitlerin mezarları, M.S.B.lığınca mevcut standartlara göre inşa ettirileceği gibi arzu edildiği takdirde şehit ailelerince de yaptırılabilir. Şehit ailelerince yaptırılan mezarların  bedelleri M.S.B.lığınca çıkarılacak keşif bedelini aşmamak üzere mezarı  yaptıran şehit ailelerine ödenir.         

D.  ŞEHİT VARİSLERİNE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR

     a. K.K.K.lığı İlk Destek Yardımı (Erb./Er) :

            Şehit erbaş ve erlerin ailesine (evli ise eşine, bekar ise baba ve/veya annesine veya yakınına) K.K.K. lığı kantin gelirleri hesabından ailesinin ihtiyaç duyabileceği acil ve öncelikle masrafları karşılamaya yönelik olarak ilk destek yardımı yapılmaktadır.

     b.TSK. Dayanışma Vakfı Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

             Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na üye olan subay, astsubay, ve uzman erbaşlardan hizmette bulundukları sırada şehit olan personelin geride kalan kanuni mirasçılarına Vakıf tarafından fiili hizmet yılı dikkate alınarak maddi yardım yapılır.

     c.Nakdi Tazminat (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

           2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası kapsamında şehit olan veya vefat eden personelin kanuni varislerine nakdi tazminat ödenir.

            3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği:

            Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurt içinde veya yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men ve takibinde görevli olanlar bu görevlerinden dolayı yada sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarı nakdi tazminat  ödenmektedir. Bu miktar belirlenen katsayıya göre değişmektedir. Tahakkuk ettirilen tutar M.S.B.lığı Merkez 2 No lu Saymanlığınca varislerin hesaplarına ayrı ayrı havale edilir. (Terörle Mücadele Kapsamındaki Şehit Varislerine Sağlanan Hak)

2453 sayılı Yurt dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği:

 

Ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarı nakdi tazminat  ödenmektedir. Bu miktar belirlenen katsayıya göre değişmektedir.

            Tahakkuk ettirilen tutar M.S.B.lığı Merkez 2 No lu Saymanlığınca varislerin hesaplarına ayrı ayrı havale edilir.

            2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına girenlerin kanuni varislerine (Şehidin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babanın her birine ayrı ayrı olmak üzere % 10 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır.) en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 60 katı tutarı tazminatları Birlik Komutanlıklarınca ödenir, ve  K.K. Personel İşlem Daire Bşk.lığına bilgi verilir.

 

NAKDİ TAZMİNATIN VARİSLERE TAKSİMİ:

 Şehit olan veya vefat eden personel ;

       1)         Bekar ise    :%50 Anne, %50 Baba

       2)         Bekar ve Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise :                                                           

                   % 50 Anne veya Baba, %50 Kardeşler

       3)         Evli/Çocuksuz ise :%50 Eş, %25 Anne, %25 Baba

       4)         Evli/Çocuklu ise    : %70 Eş, %15 Anne, %15 Baba

       5)         Evli/Çocuklu, Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise: 

                   % 85 Eş, %15 Anne  veya Baba

       6)         Diğer hallerde miras hukuku hükümlerine göre ödenir.

           

ç.TC Em.San.Gn.Md. lüğünce Maaş Bağlanması, Emekli İkramiyesi Verilmesi, Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi ve Öğrenim Yardımı Yapılması : 

        (1) Maaş Bağlanması (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

            5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, baba ve annesine 30 yıl üzerinden, bir üst derecedeki harp malulü aylığının vazife malulü arasındaki farkın % 80’i dikkate alınarak maaş bağlanır.Hizmet süresi 30 yıldan fazla hizmeti olanlara da fiili ve itibari hizmet süreleri toplamı üzerinden maaş bağlanır.Terörle Mücadele Yasası kapsamında şehit olan Sb., Astsb. ve Uzm.Erb.ların dul ve yetimlerine bağlanacak aylık, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olamaz. Bağlanan aylıklar, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Maaş bağlanan hak sahipleri vergi iadelerini maaş aldıkları bankalar vasıtası ile tahakkuk ettirirler.

Şehit olan rütbeli personelin kanuni varislerine 30 yıl hizmet yapmış gibi vazife malulü aylığı, Görevin Sebep ve Tesiriyle meydana gelen olaylarda şehit olan erbaş ve erlerin kanuni varislerine, şehit personelin tahsil durumuna göre T.C.Emk.Snd.Gn.Md. lüğünce görev aylığı bağlanır.)

        (2) Emekli İkramiyesi Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

            Terörle mücadelede şehit olanların varislerine en yüksek devlet memuru brüt aylığı (ek gösterge dahil) üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

Şehit olan personelin varislerine hizmet süresine göre T.C.Emk.Snd.Gn.Md. lüğünce ikramiye ödenir.(2629 Sayılı Kanun kapsamı hariç)

       (3)Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er)

            Şehit olan personelin dul ve yetimlerine T.C.Em.San.Gn.Md.lüğünce tütün ve alkol satış ürünlerinin bedellerinden pay verilir. Yılda bir kez ödeme yapılır.

 

       (4) Öğrenim Yardımı  (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

            Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerine Pay Verilmesi Hakkında Kanun (3480 sayılı Kanun) gereği şehit personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına T.C.Em.San.Gn. Md.lüğü  Ödemeler Dairesince yardım yapılır.

            Öğrenim Yardımı, her yıl 15 Eylül’e kadar başvuru yapanlar Ekim ayında, 15 Şubat’a kadar  başvuru yapanlar Mart ayında almaya hak kazanırlar. Öğrenim Yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez. Bu yardım miktarı her yıl yeniden belirlenir. 

d.Ordu Yardımlaşma Kurumu Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

         OYAK Gn.Md.lüğünce 205 sayılı kanun gereğince; subay, astsubay ve üye olmaları halinde uzman erbaşların ölümü halinde, albay ve aşağıdaki rütbeler için albay maaşının 20 katı, kıdemli albay ve yukarı rütbeler için kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı yapılır. Ayrıca emeklilik yardımı yapılır. OYAK’ın üyeleri için inşa ettiği konutlardan üye şehit eş veya çocuklarına müracaatları halinde, tahsis yapılmaktadır.

e.Toplu Konut Kredisi Verilmesi(Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er):

            5434 sayılı T.C. Em.San. Kanunun 64. maddesi; 2330 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevleri nedeniyle şehit olanların öncelik sıralamasına göre:

            -Maaşa bağlanan dul eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocukları müştereken,

            -Bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya annesi, bu krediden yararlanabilir.

            Toplu konut kredisi miktarı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı dikkate alınarak belirlenmektedir.

            Krediye faiz uygulanmaz. Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4’ü tutarındaki miktarın T.C. Em.San.Gn. Md.lüğü’ nce kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi, borcun tamamen bittiği tarihtir.

f.Ordu Yardımlaşma Kurumu Emeklilik İkramiyesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) : 

            OYAK Gn.Md.lüğünce üye olan personelin şehit olması halinde hizmet süresine göre emekli ikramiyesi ödenir.

g.Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı (Sb. / Astsb. / Uzm.Erb.) :

        3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. madde (b) fıkrası gereği yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri (dul ve yetimi bulunmuyorsa, anne ve babaları), bir yıl süreyle lojman kirası ve yakıt parası oturan tarafından karşılanması kaydıyla yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır.    

h. Şehit Yakınlarına İş Temini (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

        3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle şehit olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından birine kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

            Şehit yakınlarının hak sahipliği:İlk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çocuklarından biri (Yaşı küçük olan çocuklar 18 yaşını doldurunca hak sahibi olurlar ve bu Hakları 10 yıl devam eder.) ,çocuklarının olmaması veya talepte bulunmaması halinde ise kardeşlerinden biri olmak üzere şehit ailesinden “SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR.” Başvuru yapan ilk hak sahibi değil ise, sıralı hak sahiplerinden feragat ettiklerine dair noter tasdikli beyanları da müracaat evraklarına eklenecektir.               

E. ŞEHİT VARİSLERİNE TANINAN DİĞER HAKLAR

a.Bayrak Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

            Şehidin tabutu üzerine sarılan bayrak, yıldızı üste gelecek şekilde katlanır, ailesinin talebi halinde; eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi sırasına göre kanuni mirasçılarına kırmızı kadife kaplı kutu içersine konarak verilir.

b.Madalya ve Berat Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

            2933 Sayılı Madalya ve Nişan Kanunu gereğince; TSK.Personeline Devlet Övünç Madalyası Teklif Edilmesi Hakkında Yönerge kapsamında değerlendirilen şehit personelin kanuni varislerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilir.

            Madalya, şehidin en büyük erkek çocuğuna,  yoksa en büyük kız çocuğuna, yoksa babasına o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde diğer mirasçılarına verilir.

c. Şehidin Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlikten Muaf Tutulması (Yd.Sb./ Erb.Er) :

            1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu madde 9 ncu fıkrasına göre şehit personelin kendisinden sonra askerlik sırası gelen ilk erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

ç.Şehit Kardeşlerinin İkametgahlarına Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması  (Sb./Astsb./Uzm. Erb./Erb.Er) :

            Şehit personelin kardeşleri, eğitim merkezlerindeki eğitimlerini müteakip ikamet yerlerine veya askerlik şubelerine yakın birlik, kurum ve karargahlara tertip edilir.

d.Hastanelerden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

            Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalara başka bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri T.C.Emekli Sandığı’nca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri T.C.Emekli Sandığı tarafından verilir.

e.Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma (Sb./Astsb.) :

             Şehit Subay, Astsubay eş ve çocuklarına Özel Eğitim Merkezlerinden faydalanmada (+10) puan verilir.

g.Ücretsiz Seyahat Hakkı (Sb/Astsb/Uzm.Erb./Erb.Er):

            Terörle mücadelede şehit olanların dul kalan eşleri ve reşit olmayan çocukları ile şehidin bekar olması halinde maaş bağlanan anne ve babaları, yurtiçinde Devlet Demir yollarında, Deniz yolları şehir hatlarında ve Belediye toplu taşıt araçlarında ücretsiz  seyahat ederler.Bu haktan şehit erbaş ve erlerin maaş alan dul eşi, reşit olmayan çocukları ile anne ve babaları da faydalanmaktadır.

h.2684 Sayılı Kanuna Göre İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar :

            2684 Sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasına göre; durumları 5434 sayılı T.C. Em.San. Kanununun 65. maddesinin (d) fıkrası, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına uyan kişilerin çocukları Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. 

            Ancak bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim/öğretim kurumlarına alınacakları, bu kurumların kayıt/kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gerekmektedir.

i. Okullara Öncelikle Alınma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

            Giriş koşullarını taşıyan şehit çocukları ile öz kardeşlerinin Askeri Okullara giriş esasları aşağıya çıkarılmıştır.

            (1)KARA HARP OKULU      :

                -Giriş koşullarını taşımak kaydıyla; ÖSS’den aldıkları puana bu puanlarının % 10’u oranında puan ilave edilir.

            (2)ASKERİ LİSELER :

                -Giriş koşulu olarak diploma notu aranmaz, sınava giriş yılının HAZİRAN döneminde doğrudan mezun olmak yeterlidir. Ön sağlık, Beden eğitimi ve Mülakat seçimlerinde herhangi bir öncelik tanınmaz. Başarı puanı için; Ağırlık Ham Tam Puanın %50'sini alanların Ağırlıklı Standart Puanlarına almış olduğu Ağırlık Standart Puanın %25'i ilave edilir.

            (3)ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI :

                -Giriş koşulu olarak diploma notu aranmaz, sınava giriş yılının HAZİRAN döneminde doğrudan mezun olmak yeterlidir. Ön sağlık, Beden eğitimi ve Mülakat seçimlerinde herhangi bir öncelik tanınmaz. Başarı puanı için; 

 Ağırlık Ham Tam Puanın %45'sini alanların Ağırlıklı Standart Puanlarına almış olduğu Ağırlık Standart Puanın %25'i ilave edilir.

k.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlardan Öncelikle Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

         2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren personelin çocukları, durumlarını belgelendirmeleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait yurtlardan öncelikli olarak faydalandırılmaktadır.

l.Telsim “Onur Hat” Aboneliği (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

        TELSİM A.Ş.Genel Müdürlüğü tarafından şehit personelin 1 nci derece yakınlarına (Anne, baba, eş, çocuk) hizmet amacıyla indirimli “Onur Hat” aboneliği verilmektedir. Bu uygulama ile aylık sabit ücretlerde % 50, görüşme ücretlerinde % 40 indirim uygulanmaktadır.     

m.Yüksek Öğretim Katkı Paylarının Alınmaması (Sb./Astsb./ Uzm.Erb./ Erb.Er) :

            3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerin ifası sırasında hayatlarını kaybederek şehit olan personelin geride kalan çocuklarından yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görenlerden yüksek öğretim katkı payları alınmamaktadır.

 

n.TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nden Yararlanma: (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

            Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan, nefis manzaralı TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, şehit ailesine (eş/çocuk/anne/baba) on iki ay boyunca hoşça vakit geçirilebilecekleri güzel bir tatil imkanı sunmaktadır.

            Tesisten faydalanan şehit erbaş/er ailesinin (eş/çocuk/anne/baba) gidiş-dönüş yol paraları (otobüs/tren bilet ücreti veya özel aracıyla gelenlere şehirlerarası belediye rayici dikkate alınarak) ve tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK.Mehmetçik Vakfı bütçesinden Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılandığından, tesisten yararlanan şehit ailesine ücretsiz bir tatil geçirme imkanı sunulmaktadır.

o.Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim. (Sb./Astsb./Uzm. Erb./Erb. Er) :

        Şehit ailesinin meskeninde (evinde) tükettiği elektrik enerjisine % 40’ı geçmeyen oranda mesken tarifesi indirimi uygulanmaktadır.

ö.TSK.Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması (Sb./Astsb.):

        Şehit subay, astsubayların anne, baba, eş ve refakatindeki çocukları, gelin ve damatlarından, TSK. bünyesindeki özel/yerel eğitim merkezlerine girişlerde günübirlik giriş ücreti alınmamaktadır.    

 F. ŞEHİT VARİSLERİNE YARDIM YAPAN VAKIF VE KURUMLAR

      a.TSK. Mehmetçik Vakfı (Erb./Er) :

        (1)TSK. Mehmetçik Vakfınca, şehit olan veya her ne sebeple olursa olsun vefat eden erbaş ve erlerin varislerine ölüm yardımı yapılmaktadır.

 

    b.TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (Sb./Astsb./ Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

           Askerlik mesleğine ilişkin ortak anıları yaşatmak, üyelerin onurunu korumak, Haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak, aralarında dayanışma sağlamak amacıyla kurulmuştur.

            

     c.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (Sb./Astsb./Uzm. Erb./Er) :

 

           Yardıma, bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyan şehitlerimizin eş, çocuk, anne ve babalarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı;

           -Çocuk yuvaları,

           -Yetiştirme yurtları,

           -Kreş ve gündüz bakım evleri,

           -Huzur evleri,

           -Bakım ve rehabilitasyon merkezleri,

           -Kadın misafirhaneleri,

           -Yaşlı danışma merkezlerinde, kurum olanakları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin başvuruları öncelikle kabul edilmektedir.

 

 

 

          

ç.T.C.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü (Samsun) (Sb./Astsb./ Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

        Terörle mücadelede şehit olan T.S.K’ne mensup şehitlerden sosyal güvencesi bulunmayan anne, baba, eş ve çocuklarına üniversitenin hastane ve diş hekimliği fakültesinde ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

 

d.T.C. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü (Elazığ) (Erb./Er) :

            Ülkemizin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak için şehit düşen ve sosyal güvencesi bulunmayan, T.S.K. mensubu er ve erbaşların anne, baba, eş ve çocuklarının muayene, tetkik ve tedavileri Fırat Tıp Merkezinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

 

 3. YARALANAN/SAKAT KALAN PERSONELE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR

 

 

 

 S.No

Yardım Çeşitleri

Miktarı

1.

NakdiTazminat (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

Sakatlanmada

6. Der.

8.649.750.000 TL.

5. Der.

12.109.650.000 TL.

4. Der.

15.563.550.000 TL.

3. Der.

19.029.450.000 TL.

2. Der.

22.489.350.000 TL.

1. Der.

25.949.250.000 TL.

Ref.1.

65.170.000.000 TL.

Yaralanmada

1 Gün

345.990.000 TL.

20 Gün

6.919.800.000 TL.

 

2.

TSK Dayanışma Vakfı Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.)(*)

1-2 nci derece      9.105.000.000 TL

3-4 ncü derece     5.463.000.000 TL

3.

Nakdi Tazminat Avansı

Nakdi tazminata mahsuben

4.

Ek Tazminattan İstifade (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

12. aya kadar ödenir. (Yd.Sb./Erb.Er.terhis edilse bile)

5.

Hava Değişim Bedeli Yol Ücret Ödemesi (Erb./Er.)

3 aya kadar olan hava değişim bedeli ödenir.

6.

Emekli İkramiyesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.)

30 Yıl Hizmet Yapmış Gibi

7.

Emekli Maaşı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.)(Hizmet esasına göre)Erb./Er. (Tahsil Duruma göre)    EMSALLERİ GİBİ

782.504.691 TL.
789.031.155 TL.

8.

Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi 
(Sb./Astsb.Uzm.Erb./Erb.Er.)

6.Der.   801.240.000 TL.
1.Der. 1.456.800.000 TL.

9.

T.C. Emekli Sandığı     Öğrenim Yardımı 
(Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

İlkokul

269.250.000 TL.

Ortaokul

403.880.000 TL.

Lise

538.500.000 TL.

Yüksek Okul

807.750.000 TL.

 

10.

Oyak Yardımı (**)
(Sb./Astsb./Uzm.Erb.)

Sakatlığın yüzde oranı kadar ödenir.

11.

Kamu konutlarından yararlanma kira yardımı
(Sb./Astsb./Uzm.Erb.)

10 YIL SÜREYLE

12.

Toplu Konut Kredisi Verilmesi
(Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

29.650.000.000 TL.

13.

Personel İş İstihdamı
(Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

Malul personelin kendisi veya sadece bir yakını faydalanır.

14.

Mehmetçik Vakfı Yardımı

(Erb./Er)

1-6 ncı dereceye toptan ödeme yapılır.

1-4 ncü dereceye doğum, ölüm, öğretim, bakım yardımı yapılır.

 

(*)      1, 2, 3 ve 4 ncü derece malul olan ve TSK.’nden ayrılan üye personele ödenir.
(**)    Üyesi Olan Uzman Erbaşlar istifade eder.

 

4. ŞEHİT VARİSLERİNE SAĞLANAN  MADDİ HAKLAR ÇİZELGESİ

 

S.No

Yardım Çeşitleri

Miktarı

1

NAKDİ TAZMİNAT 
(SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

34.599.000.000 TL.

2

K.K.K.LIĞI İLK DESTEK YARDIMI(ERB./ER.)

1.300.000.000 TL.

3

TSK.DAYANIŞMA VAKFI YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

9.105.000.000 TL.
23.673.000.000 TL.

4

BİRLİK K.LIĞINCA YAPILAN ÖLÜM  YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

691.890.000 TL.

5

TÜTÜN BEY’İYE İKRAMİYESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

1.456.800.000 TL.

6

EMEKLİ İKRAMİYESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

52.536.000.000 TL.

7

EMEKLİMAAŞI (SB./ASTSB./UZM.ERB)   -HİZMETESASINA GÖRE(ERB./ER) -TAHSİL DURUMUNA GÖRE

EMSALLERİ GİBİ               725.418.048 TL.              731.564.608 TL.

8

OYAK ÖLÜM YARDIMI (SB./ASTSB.) (*)

23.903.000.000 TL.

9

OYAK EMEKLİLİK İKRAMİYESİ             (SB./ASTSB.)(*)

           

HİZMETE BAĞLI

10

TOPLU KONUT KREDİSİ (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)(**)

29.650.000.000 TL.

11

MEHMETÇİK VAKFI YARDIMI (ERB./ER)

4.916.700.000 TL.

12

KİRA BEDELİNİN DEVLETÇE ÖDENMESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

10 YIL SÜREYLE

13

T.C.EMEKLİ SANDIĞI ÖĞRENİM YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
YÜKSEKOKUL

 

 

269.250.000 Tl.
403.880.000 TL.
538.500.000 TL.
807.750.000 TL.

                 

                  (*)   Üyesi olan Uzm.Erbaşlar istifade eder.

                  (**)  DİE yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar her yıl arttırılır.

 

Google