Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

 

Adı ve Soyadı:Engin Yıldırım

Doğum Tarihi:09.02.1966

Doğum Yeri:Üsküdar, İstanbul

Ünvanı:Profesör

Medeni Hal:Evli

1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yıldırım, 1983 yılında Beylerbeyi Lisesi’ni, 1987 yılında ise İ.Ü. İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun oldu. 1988-1989 yılları arasında “University of Warwick, Warwick Business School, MA in Industrial Relations” yüksek lisansını, 1990-1994 yılları arasında ise İngiltere “University of Manchester, Faculty of Economics and Social Studies, Department of Sociology” doktorasını tamamladı.

1994 yılında Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD’da Yrd. Doç. Dr. olan Yıldırım, 1997 yılında Doçentliğe, 2002 yılında ise Profesörlüğe atandı. Yayınlanmış çok sayıda, makale, bildiri ve kitabı bulanan Prof. Dr. Engin Yıldırım,evli ve 2 çocuk babası.

Google

EĞİTİM

 

Doktora:University of Manchester, Faculty of Economics and Social Studies, Department of Sociology (Ph.D, 1990-1994).

Yüksek Lisans:University of Warwick, Warwick Business School (MA in Industrial Relations, 1988-1989)

Lisans:İ.Ü. İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (1983-1987)

Lise:Beylerbeyi Lisesi (İstanbul), (1980-1983)

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

 

Yardımcı Doçent:Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD, Sakarya Üniversitesi, İİBF, 1994-1997

Doçent : Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD, Sakarya Üniversitesi, İİBF, 1997-2002

Profesör: Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD, Sakarya Üniversitesi, İİBF, 1997-2002

 

YAYINLAR

 

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan ve Social Science Citation Index’de (SSCI) yer alan makaleler

 

“Modern Management Techniques in the Developing World: The Case of TQM and Its Impact on Workers in Turkey”, Work, Employment and Society, cilt 13, sayı 4, 1999.

 

“Employee Buyouts and Industrial Relations Under Employee Ownership: A Case Studt of Karabuk Steel Mill”, Economic and Industrial Democracy , cilt 20, sayı 4, 1999.

 

2. Yazılan uluslararsı kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

“Metal Workers of Gebze”, Work and Occupation in Modern Turkey, T. Nichols, E. Kahveci ve N. Sugur (der.) kitabı içinde, Londra: Mansell Publishing, 1996.

 

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

“A Tale of Vulnerability: The Marmara Earthquake and the Town of Adapazarı”, 9th International Symposium on Natural and Man-Made Hazards, (3-6 Ekim 2002, Antalya)

 

“The Marmara Earthquake as a Reflexive Risk”, (Leiv Bjelland’la birlikte) 9th International Symposium on Natural and Man-Made Hazards, (3-6 Ekim 2002, Antalya).

 

“Social Dialogue and Tripartism in Turkey”, 6. European Industrial Relations Congress, Oslo, Norveç, 25-29 Haziran 2001.

 

“Employee Buyouts and Industrial Relations: A Case Study of Karabuk Steel Mill”, 11. IIRA (International Industrial Relations Association) World Congress (21-25 Eylül 1998, Bologna, İtalya).

 

“Total Quality Management In Turkey: A Road to Shangri-La?” 5. Internatıonal Congress of Western Academy of Management, (29 Haziran-2 Temmuz 1998, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul).

 

4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

“ ‘Cogito Ergo Sum’dan Vivo Ergo Sum’a Örgütsel Analiz”, Yönetim Araştırmaları Dergisi cilt2/2, 2002/2.

 

“Manuel Castells’in Ağsı Toplum Yaklaşım”, Bilgi ve Toplum, 2001, sayı 3

 

“Türkiye’deki Toplam Kalite Uygulamalarının İşçiler ve Endüstri İlişkileri Üzerindeki Etkileri”, Toplum ve Bilim, sayı 85, Kış 2000.

 

“Anthony Giddens’ın Yapılanma Teorisi”, Bilgi, 1999/1

 

“Güç Kavramı ve Endüstri İlişkileri” Amme İdaresi Dergisi, 31/4, Aralık 1998.

 

“Gebze Metal İşçileri”, Toplum ve Bilim, sayı 68, Kış 1995.

 

“Osmanlı İşçileri ve Mücadeleleri”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, sayı 186, cilt 19, Aralık 1995.

 

5. Derlenmiş Kitap İçindeki Makale (Ulusal)

 

“Örgüt Kültürü ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki Üzerine Kısa Bir Not”, Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Aşkın Keser (der.) içinde, 2002, Bursa: Ezgi

 

“Küreselleşme, Refah Devleti ve Risk Toplumu”, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Veysel Bozkurt (der.) içinde, 2000, Istanbul: Alfa.

 

6. Ulusal bilimsel toplantılara sunulan bildiriler

 

“Sosyal Siyasetten Endüstri İlişkilerine, Endüstri İlişkilerinden İnsan Kaynakları Yönetimine (mi)?”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, (20-23 Mayıs 2003 Afyon).

 

“Toplumsal Kırılganlık ve Risk Toplumu” , 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (21-23 Kasım 2001, ODTÜ, Ankara).

 

“Metaforlar ve Toplam Kalite Yönetimi”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, (25-28 Mayıs 2001 Istanbul).

 

“Paradigmalar ve Örgütsel Analiz”, 6. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, (21-23 Mayıs 1998 Eskişehir).

 

“Anthony Giddens’ın Yapılanma Teorisi”, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (12-14 Kasım 1997, ODTÜ, Ankara).

 

“Disiplinsel Güç ve Organizasyonlar”, 5. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, (29-31 Mayıs 1997 Ankara).

 

“Kapitalizm, Piyasa ve Ahlak”, (Mehmet Duman ile birlikte), Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, (24-26 Aralık 1997, Adapazarı).

 

7. Diğer yayınlar

 

a) Kitap

 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (R.Çoşkun, R. Altunışık ve S. Bayraktar ile birlikte) 2002, Adapazarı.

 

Endüstri İlişkileri Teorileri: Sosyolojik Bir Değerlendirme, Değişim, Adapazarı, 1997.

 

b) Makaleler

 

Afet Yönetiminin Önemi (Serkan Bayraktaroğlu ile Birlikte), Sakarya Ekonomi Dergisi, Yıl 3, sayı 22, Mayıs Haziran 2002.

 

“Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimin Evrimi”, (Serkan Bayraktaroğlu ile Birlikte), Sakarya Üniversitesi İİBF Milenyum Armağanı, Sakarya 2001.

 

“Disiplinsel Güç ve Organizasyonlar”, Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, Ankara: TÜHİS, 2000.

 

“Hayek ve Piyasanın Kendiliğinden Düzeni”, (Mehmet Duman ile birlikte) Sosyal Siyaset Konferansları 41-42. Cildi, 1999.

 

“Endüstri İlişkilerinde Güven”, Mercek, Temmuz 1998.

 

“Sistem Teorisi ve Endüstri İlişkileri”, Prof.Dr. Metin Kutal’a Armağan Kitabı içinde, 1998, Ankara: Kamu-İş yayınları.

 

“Tek Parti Döneminde İşçiler: 1923-1946”, (İrfan Haşlak ile Birlikte) Ekonomi ve Yönetim, Sakarya Üniversitesi İİBF Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan, Adapazarı, 1998.

 

“Modern Kapitalist Çağda Devletin Değişen Rolü ve Önemi”, (Mehmet Duman ile Birlikte) Yeni Forum, sayı 371, Ağustos 1996,

 

8. Araştırma Projeleri

 

Social Dialogue in the EU Candidate Countries, EU 6th Frame Research Project , in association with Catholic University of Louvaine (2003-)

 

Turkish Seafarers’ Labour Market and Working Conditions: Seafarers Labour Market in the Black Sea Rim (Zeki Parlak ile birlikte), Seafarers International Research Center (SIRC),

 

University of Cardiff, 2002.

50. Yılında Türkiye Vagon sanayi A.Ş’nin Türkiye’nin Sanayileşme Sürecindeki Yeri Sakarya Üniversitesi Araştırma Fonu, 2002.

 

9. Çeviriler

 

Paul du Gay, Bürokrasiye Övgü: Weber, Organizasyon ve Etik, 1.2. bölümleri ve Sonuç, Adapazarı: Değişim Yayınları, 2002 (In Praise of Bureaucracy: Weber, Organization and Ethics, London: Sage: 2000’den çeviri)

 

Barbara Goodwin, “Liberallere Karşı Ütopya Düşüncesi”, Bilgi, 1999/1 (“Utopia Defended Against the Liberals”, Political Studies, vol.23/3, 1980’den çeviri)

 

10. Kitap Tanıtımı ve Eleştirisi

 

Anthony Giddens (1998), The Third Way: The Renewal of Social Democracy Bilgi, 1999/1.

 

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

 

Fidan, Fatma. (2001), Türkiye’de Ücret Tespiti ve Ücret Tespitine İşçi Kesiminin Yaklaşımını Belirleyen Unsurların Analizi, Sakarya Üniversitesi, SBE.

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

Güldür, İsmail Hakkı, (2002), Depremin Çalısma Hayatına Etkileri (İki Firmada Uygulama), Sakarya Üniversitesi, SBE.

 

Çamur, Ömer (2002), Milli Savunma İşkolunda Sendikacılık ve Endüstriyel İlişkiler, Hakkı, (2002), Sakarya Üniversitesi, SBE.

 

Bjelland, Leiv, (2001), Construction of Disaster: Management and Sub-politics of the Marmara Earthquake, University of Oslo Faculty of Social Sciences ve İTÜ SBE.

 

Topçu, Tahsin (2001), Türkiye’de Tarım Sektörünün İstihdamdaki Yeri ve Yapısındaki Değişmeler (Sakarya Örneği), Sakarya Üniversitesi, SBE.

 

Uzun, Emrah Faruk (1999), KOBİ’lerde Çalışma İlişkileri (Adapazarı Örneği), Sakarya Üniversitesi, SBE.

 

Bıçak, Hasan (1999), Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Gelişim Süreci ve Konumu (Sakarya Örneği), Sakarya Üniversitesi, SBE.

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans: Çalışma Sosyolojisi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sosyoloji, Endüstri İlişkileri Teorisi, Bilgi Toplumu ve Sosyal Değişme

Yüksek Lisans:Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Örgüt Sosyolojisi,

Disasters, Science, Technology and Society (İTÜ, SBE, Science, Technology and Society programı)

Doktora:Modern Yönetim Teknikleri ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Bilim Felsefesi (Başkent Üniversitesi, SBE, Yönetim-Organizasyon Doktora Programı)

 

İDARİ GÖREVLER

 

Fakülte yönetim kurulu üyeliği: Sakarya Üniversitesi İİBF 2000-2003

Fakülte kurulu üyeliği: Sakarya Üniversitesi İİBF 1999-

Bölüm Başkanlığı: Sakarya Üniversitesi İİBF, Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri Bölümü 2003-

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK

 

IIRA (International Industrial Relations Association) 1998-

TEID Türk Endüstri İlişkileri Derneği

 

 

Kitapları

 

Çalışma Yaşamına Dönüşümler

 

 

Derleme: Aşkın Keser, Birgül Şimşek, Engin Yıldırım, Özlem Işığıçok, Serpil Aytaç, Toker Dereli, Ulaş Bıçakçı, Yaprak Özer

Yayın Tarihi: 2002
Yayın Evi: Ezgi Kitabevi Yayınları

20. yüzyılda yaşanan, teknoloji devrimi, globalleşme vb. gibi gelişmelerin; çalışma hayatında bir takım dönüşümlere yol açtığı görülmektedir. Bu gelişmeler, çalışma ilişkilerinde önemli değişikliklere neden olmuş, çalışan-çalıştıran arasındaki güç dengesi ve işçi örgütlerinin fonksiyonları değişmiştir.

Günümüzdeki küresel gelişmeler çerçevesinde iş gücünün yapısında mavi yakalıdan doğru bir farklılaşma söz konusu olup, kol gücüne dayalı işlerin ortadan kaybolmaya başlayıp, daha çok yaratıcılığa dayalı iş ve mesleklerin ortaya çıktığına tanık olunmaktadır. Tam istihdamdan, part-time çalışmaya geçiş hazırlanmış, özellikle mikro-teknolojik gelişmeler çerçevesinde çalışmanın belirli bir mekana bağlı olarak (fabrika-büro) gerçekleştirilmesi zorunluluğunun ortadan kalktığı ve telekomünikasyon ağları yardımı ile internet teknolojisi ve dijital teknoloji sayesinde insanların istedikleri yerden çalışabildikleri anlaşılmış, sanal işletme, sanal işgücü, e-ticaret, e-business gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca günümüzde bireylerin daha az çalışma ve kendilerine daha fazla zaman ayırma yönünde eğilimleri görülmüştür.

 

 

 

Endüstri İlişkileri Teorileri

 

 

Yazar: Engin Yıldırım

Yayın evi: Değişim Yayinlari

 

Bu çalışma endüstri ilişkileri araştırmalarında kullanılan belli başlı teorik yaklaşımların temel özelliklerini ve endüstri ilişkileri alanında ortaya çıktığı iddia edilen paradigma değişikliklerini sosyolojik bir bakış açısıyla incelemektedir. Endüstri ilişkilerinin yerini insan kaynakları yönetimine bıraktığı konusunda öne sürülen iddialar eleştirilmekte ve endüstri ilişkilerinde dönüşüm kadar sürekkililğin de önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Her bir teorik yaklaşım, endüstri ilişkilerinin belil bir yönünün incelemekte ve bize o konuyu bilgi vermeye çalışmaktadır.

 

 

 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamamı

 

 

Yazar: Remzi Altunışık - Recai Coşkun - Serkan Bayraktaroğlu - Engin Yıldırım 

Yayın Yılı: 2004

Yayınevi: Yelken Yayıncılık