“Sosyal Politika Bilimine Giriş” Kitabı Çıktı

 

19 Ekim 2011

Ali Seyyar’dan Beklenen Ders Kitabı,
Sakarya Yayıncılık Tarafından Basıldı.

Sakarya Yayıncılık, Prof. Dr. Ali Seyyar’ın sosyal politika dersi için kullandığı haftalık ders notlarını kitaplaştırıldı. Böylece bu dersi okuyan öğrenciler, dersi takip etme noktasında daha etkin bir konuma gelebileceklerdir. "SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNE GİRİŞ" ismini alan kitap, sadece sosyal politika dersi alan öğrencilerimize değil aynı zamanda uygulayıcılarımıza ve konu ile ilgilenen herkese faydalı olacağı düşünülmektedir. 14 bölümden oluşan ve klasik konuların yanında sosyal politikanın yeni ilgi alanlarına da yer verilen bu ders kitabı, geniş açılımlı sosyal politika arayışlarına cevap verecek niteliktedir. Bu kitap, sosyal politikanın gerek teorik gerekse pratik yönleriyle anlaşılmasına yardımcı olacak tarzda hazırlanmıştır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde okutulan sosyal politika dersinin önemi gittikçe artmaktadır. Türkiye’de sosyal politikaların kurumsal yapısı geniş kapsamlı olarak ilk kez 2011 tarihinde gerçekleşmiştir. 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 03.06.2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması kararlaştırılmıştır. Bu Bakanlık, sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; sosyal politika alanında ulusal stratejilerin belirlenmesinde önemli roller üstlenecektir. Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; geleceğin kamusal sosyal politikaların çerçevesini oluşturacaktır.

Bu kurumsal açılımla birlikte devlet üniversitelerimizin genellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinde okutulan Sosyal Politika dersinin müfredatının içerik ve alan itibariyle genişlemesi kaçınılmazdır. Çalışma hayatına yönelik sosyal politika konularının yanında toplumsal hayatın hemen her alanına yönelik sosyal politika yaklaşımlarının ve çözüm stratejilerinin geliştirilmesi hayati önem arz edecektir. Değişen hayat şartları ile ortaya çıkan yeni sosyal sorunların çözümüne dönük sosyal politikanın önem ve kapsamının genişlemesi, akademisyenlerin belirli sosyal alanlarda uzmanlaşmasını zorunlu kılacaktır. Yoksulluk, işsizlik, toplumsal çöküntü, sosyal çatışmalar, terör, toplumsal şiddet, ayrımcılık, fırsat eşitsizliği, iş kazaları, kan davaları, aile içi şiddet, göç sorunu, yaşlılık, engellilik, sokak çocukları ve gençlik sorunları gibi çözüm bekleyen birçok sosyal alanda sosyal politika uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Ali Seyyar’ın hazırladığı bu kitapta bahsedilen sosyal sorun alanlarına geniş yer verilmektedir.

 

Kitabın arka kapak yazısı:

Sosyal politika, toplumsal gelişme sürecinin modern dönemdeki adı ve kamusal alana olduğu kadar toplumsal hayata da yansıyan bir disiplindir. Bu çerçevede ortaya çıkan bu bilimsel çalışma, sosyal politika dersi alan öğrencilerimize, uygulayıcılarımıza ve konu ile ilgilenen herkese faydalı olması düşüncesiyle 14 bölümden oluşturulmuş ve klasik konuların yanında sosyal politikanın yeni ilgi alanlarına ve 21. yüzyılın toplumsal sorunlarına da yer veren bir ders kitabıdır. Geniş açılımlı ve bütüncül sosyal politika arayışlarına belirli oranda cevap verecek nitelikte olan bu kitap, sosyal politikanın gerek teorik gerekse pratik yönleriyle anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

 

ÖN KAPAK

 

ARKA KAPAK