Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Başbakan’a Çocuk Hakları Strateji ve Uygulama Planı Hakkında Mektup Gönderdi

 

12 Ekim 2011

Dönemin TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin’in himayelerinde; SHÇEK, İstanbul Üniversitesi, Çocuk Vakfı işbirliğinde 25-27 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi süreçlerinde TÜBİTAK –TÜSSİDE danışmanlığında hazırlanan I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi’nin Uygulama Planı bölümü sonuçlandırılmıştır. T.C. Başbakanı Sn. R. Tayyip Erdoğan, bu kongreye 27 Şubat’taki kapanış programına Onur Konuğu olarak teşrif etmişlerdi.

2012-2016 yıllarını kapsayacak Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi, medeniyet değerlerimize dayalı ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ölçüt ve ilkelerini esas alarak Türkiye’nin çocuk alanında bugüne ve geleceğe yönelik çocuk politikasının somut uygulamalarını öngörmektedir. Türkiye, bu bağlam çerçevesinde, dünya çocuk sorunlarının çözümüne yönelik katkı yapmayı da amaçlamaktadır.

Strateji belgesinin vizyon ifadesi şöyle belirlenmiştir:

Çocuğun yüksek yararının bütün yararlardan öncelikli olduğunu kabul ederek, yaşama, gelişme, korunma ve görüşünün alınması hakkı ile ayrımcılığın önlenmesini esas alan, çocuk hakları kültürü temelinde bir çocukluğun yaşandığı Türkiye.

Belirlenen bu vizyon bağlamında, I.Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi için 24 stratejik hedef belirlenmiştir. Bunların başında “Çocuğa saygıyı ve çocuk hakları kültürünü geliştirmek” gelmektedir. Çocuk Vakfı Başkanı M. Ruhi Şirin tarafından kaleme alınan mektupta ayrıca şunlar ifade edilmiştir: “I.Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi’nin amacı ve işlevine ulaşabilmesi için Uygulama Planı’nın hayata geçirilmesi gerekmektedir. Strateji Belgesi’nin 24 stratejik amacı için Uygulama Planı bölümünde 72 eylem belirlenmiştir. I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı ( 2012-2016 ) belgesinin bu süre içinde hedeflerine ulaşabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından projelendirilmesi, faaliyet planının hazırlanması, proje izleme sistematiği ile izleme kriterleri/araçlarının belirlenmesi gerekmektedir.”

Başbakana gönderilen mektubun tam metni şu şekildedir:

 

sayı 2011 / 184
konu I.Çocuk Hakları Stratejisi
        ve Uygulama Planı                                                     4 Ekim 2011

 

 

                Sayın Recep Tayyip Erdoğan
                            Başbakan

 

Sayın Başbakanım,

Dönemin TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin’in himayelerinde; SHÇEK, İstanbul Üniversitesi, Çocuk Vakfı işbirliğinde 25-27 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ve zatıalinizin 27 Şubat’taki kapanış programına Onur Konuğu olarak teşrif ettiği I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi süreçlerinde TÜBİTAK –TÜSSİDE danışmanlığında hazırladığımız I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi’nin Uygulama Planı bölümü sonuçlandırılmıştır.

2012-2016 yıllarını kapsayacak Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi, medeniyet değerlerimize dayalı ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ölçüt ve ilkelerini esas alarak Türkiye’nin çocuk alanında bugüne ve geleceğe yönelik çocuk politikasının somut uygulamalarını öngörmektedir. Türkiye, bu bağlam çerçevesinde, dünya çocuk sorunlarının çözümüne yönelik katkı yapmayı da amaçlamaktadır.

Strateji belgesinin vizyon ifadesi şöyle belirlenmiştir:

Çocuğun yüksek yararının bütün yararlardan öncelikli olduğunu kabul ederek, yaşama, gelişme, korunma ve görüşünün alınması hakkı ile ayrımcılığın önlenmesini esas alan, çocuk hakları kültürü temelinde bir çocukluğun yaşandığı Türkiye.

Belirlenen bu vizyon bağlamında, I.Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi için hedeflenen 24 strateji şunlardır:

1. Çocuğa saygıyı ve çocuk hakları kültürünü geliştirmek

2. Çocuk ve çocuk haklarına ilişkin karar süreçlerine çocukların katılımını sağlamak

3. Toplumsal hayatın bütün alanlarında her türlü hizmetlerin tasarımı, düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesinde çocuğun katılımı ile ilgili kültürü geliştirmek

4. Anayasa, yasa, yönetmelik ve yönergeleri ve çocukla ilgili her düzenlemeyi BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uyumlu duruma getirmek

5. Çocuk haklarına ilişkin sözleşme ve yasaların uygulanmasına yönelik hukuki ve kurumsal yapılar geliştirmek

6. Çocuk hakları kültürü çerçevesinde bilim, spor, sanat, öğretim, örgün ve yaygın eğitim politikaları ve programları geliştirmek

7. Başta okul yöneticileri ve öğretmenler olmak üzere, çocuklarla çalışan her düzeydeki insan kaynağını çocuk hakları kültürüne uygun şekilde yetiştirmek

8. Çocuğa yönelik beslenme ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak

9. Çocuğun sağlığına ve refahına yönelik hukuki, ekonomik, eğitim, sportif ve sanatla ilgili ortamı geliştirmek

10. Durumu özellik arz eden güç koşullardaki bütün çocukların refahını ve sosyal güvenliğini, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama kalitelerini geliştirmek ve yükseltmek

11. Aile ve çocuğa yönelik destek ve özel koruma hizmet modelleri geliştirerek sağlıklı aile ortamı oluşturmak

12. Çocukların her türlü hizmete erişimini ve bu erişim imkanlarının sürdürülebilirliğini sağlamak

13. Çocuk ve ergenleri ihmal ve istismar (psikolojik, ekonomik, fiziksel, cinsel istismar ve sömürü) hakkında bilgilendirmek ve önleyici, tedavi ve rehabilite edici hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak

14. Bütün çocukların hayata iyi bir başlangıç yapması ve korunması amacına yönelik hizmet ve eğitim modellerini geliştirmek

15. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin önlenmesi ve nihai olarak çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması amacıyla yoksullukla, eğitimsizlikle mücadele etmek ve çocuk iş gücü talebini sonlandırmak

16. Suça sürüklenen çocuklara ceza hukuku yaklaşımı dışında bakabilen yeni bir çocuk hukuku yaklaşımı geliştirmek

17. Çocuğu suça iten nedenleri önleyici ve koşulları iyileştirici uygulamaları çocuk hukuku yaklaşımı ile gerçekleştirmek

18. Çocuğa yönelik suçları önleyici ve suç mağduru çocukların korunması ve rehabilite edilmelerine yönelik sosyal politikalar ve eğitim politikaları geliştirmek.

19. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili gizlilik ilkesini hayata geçirecek sistem geliştirmek

20. Medya ile ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları çocuk hakları temelinde yeniden düzenlemek

21. Çocuk haklarına dayalı çocuk dostu bir medya anlayışını yaygınlaştırmak

22. Çocukla ilgili bütün yayınların, çocuk haklarına uygunluğunu sağlamak ve bu uygunluğun izlenmesi amacıyla çocukların da içinde yer alacağı yapılar geliştirmek

23. Çocuk hakları uygulamalarını denetleyecek, izleyecek ve değerlendirecek, çocukların da içinde yer aldığı sivil ve özerk modeller geliştirmek

24. Ulusal ve uluslararası düzeyde çocuk hak ihlallerini izleme sistemleri oluşturmak

 

Sayın Başbakanım,

I.Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi’nin amacı ve işlevine ulaşabilmesi için Uygulama Planı’nın hayata geçirilmesi gerekmektedir. Strateji Belgesi’nin 24 stratejik amacı için Uygulama Planı bölümünde 72 eylem belirlenmiştir. I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı ( 2012-2016 ) belgesinin bu süre içinde hedeflerine ulaşabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından projelendirilmesi, faaliyet planının hazırlanması, proje izleme sistematiği ile izleme kriterleri/araçlarının belirlenmesi gerekmektedir.

 

Sayın Başbakanım,

I.Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı ( 2012-2016 ) belgesinin öncelikle Çocuk Hakları Üst Kurulu Kararı’ndan sonra Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmasını tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı

 

Ek:
I.Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama
Planı ( 2012-2016 ) Belgesi