Sadık Rüyaların Gizemli Dünyasına Işık Tutan Yeni Bir Kitap: “PEYGAMBER VE SAHABE RÜYALARI”

 

03 Haziran 2015

 

Sosyal AR-Ge Derneği çatısı altında ampirik rüya araştırmaları yapan Rüya Tabiri ve Terapisi Ar-Ge Merkezi’nin iki değerli üyesi sosyal bilimci Prof. Dr. Ali Seyyar ve ilahiyatçı Prof. Dr. Hidayet Aydar’ın ortaklaşa kaleme aldıkları kitap, okuyucularıyla buluştu. “Günümüze Işık Tutan PEYGAMBER VE SAHABE RÜYALARI” ismini taşıyan, NESİL Yayınlarından çıkan ve rüya çalışmalarına ivme kazandırmak maksadıyla hazırlanmış olan kitabın ilk bölümünde Kuran’da geçen peygamberlerin ilginç rüyalarına yer verilmiştir.

Bu ölümde aynı zamanda rüyanın mahiyeti Kur’ân ve sünnet ekseninde ele alınmış ve Peygamberimizin (a.s.m.) rüyaları başta olmak üzere Kur’ân’da geçen diğer rüya örnekleri değerlendirilmiştir. Peygamberimizin (a.s.m.) dizinin dibinde yetişmiş olan sahabenin görmüş olduğu pek çok sadık rüya da diğer bölümlerde biyografik bilgilerle birlikte işlenmiştir. Hz. Peygamber’den (a.s.m.) eğitim almış olan ileri gelen bazı sahabilerin rüyaları ve yapmış oldukları yorumlar, özellikle günümüzün rüya araştırmalarına önemli katkı sağlayacak niteliktedir. Bu bağlamda toplam otuz dört sahabinin sadık rüyaları değerlendirilmiştir. Yirmi beş erkek sahabinin yanında beş Peygamber (a.s.m.) eşi olmak üzere toplam dokuz kadın sahabinin anlamlı rüyaları, rüyaların metafizik âlemlerle ilgili gizemli bağlantılarına ve dünyaya fiilî yansıma biçimlerine ışık tutacak mahiyettedir.

Kitabın GİRİŞ kısmında konu ile ilgili olarak şu bilgilere yer verilmiştir:

“Rüya insani, insanla ilgili bir olgu olduğuna göre tarihi de insanlık tarihiyle başlamış olmalıdır. İnsanoğlu, bilhassa ruhi yönü itibarıyla muamma olduğu gibi, onun gördüğü rüyalar da hâlen gizemlidir. Rüyanın ne olduğu, nasıl oluştuğu, nasıl görüldüğü, neden görüldüğü gibi birçok husus henüz tam anlamıyla aydınlığa kavuşturulabilmiş değildir. Öte yandan görülen rüyaya yüklenen manalar ve bunların isabet, yani doğruluk durumu da önemli bir husustur. Tarih boyunca pek çok Müslüman bilim adamı ve düşünür, rüya konusunu irdelemiş, çok farklı şekillerde rüya yorumu yapılmıştır. Yapılan yorumlar, Tabirname diyebileceğimiz bir ilmi oluşturmuş, alana dair özel kitaplar telif edilmiştir. Tarihte rüyayla daha ziyade dinî kimliği olan kişiler ilgilenmişken, zaman zaman filozoflar ve sosyal bilimciler de gayriihtiyari olarak rüyaya ilgi göstermek mecburiyetinde kalmıştır. Bilhassa Sigmund Freud (1856-1939) ile birlikte rüya, pozitivist bilim dünyasının da ilgi alanına girmiş ve artık psikolojinin önemli bir konusu hâline gelmiştir. Ancak rüya konusuna pozitivist bir bakışla yaklaşmak, rüyanın gerçek boyutunun ortaya çıkmasına fazla yardımcı olamayacağı da açıktır.

Rüyanın hakikat ve hikmet boyutuna dair gerçek bilgiler elde etmek istiyorsak, İslâm’a müracaat etmek şarttır. Başta Kur’ân olmak üzere kutsal metinlerde birçok rüya örneği zikredilmektedir. Biz bu çalışmamızda birinci bölümde Kur’ân’da sözü geçen üç peygambere ait rüya örneğinden bahsettik. Burada belirtelim ki rüya deyince hemen Yusuf peygamber ve kıssasının anlatıldığı Yusuf sûresi akla gelir. Yusuf peygamber, bunun içindir ki âdeta rüyayla ve rüya ilmiyle özdeşleşmiştir. Ancak, şu bir gerçek ki Kur’ân, Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed’in (a.s.m.) gördüğü rüyalara da yer vermektedir. Ayrıca peygamber olmayan bazı kişilerin rüyalarına dair örnekler de Kur’ân’da mevcuttur, bu eserde bunlara da kısaca değinilmiştir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.), rüyalara büyük önem vermiş, bilhassa sadık/salih rüyalar dediği rüya çeşidini peygamberliğin bir cüzü, bir parçası olarak değerlendirmiştir. Esasen İslâm anlayışında vahyin sadık rüyalar şeklinde başladığı kabul edilmektedir. Hz. Muhammed (a.s.m.), gördüğü rüyalarını ashabıyla paylaşmış, bunların ne anlama geldiğini izah etmiştir. Ayrıca Müslümanların gördüğü rüyaları bazen kendisi yorumlamış, bazen de en yakın ashabına tabir ettirmiştir. Dolayısıyla rüyaların tabirine dair genel ilke ve esasların da böylece belirlenmesinin zeminini oluşturmuştur. Kaynaklarımız Peygamberimizin (a.s.m.) yapmış olduğu rüya yorumlarının aynen gerçekleştiğini bizlere anlatmaktadır.“

Kitabın bir özelliği de rüya istismarcılığının önüne geçebilmek için, bir nevi oto-kontrol mekanizması oluşturmasını sağlayan sağlam kaynaklar üzerinden örnek verilmesidir. Kitabın yazarları bu noktaya da işrete etmektedir:

“Her türlü istismarcılığa karşı İslâm, bundan dolayı rüya ilmine önem vermekte ve yorumlama konusunda da hassas ve güvenilir ilkeler ortaya koymaktadır. Rüya istismarcılığın önüne geçebilmek için de sağlam kaynaklara müracaat etmekte fayda vardır. Onun için bu çalışma, rüyaları Kur’ân ve sünnet ekseninde incelemekte ve başta Peygamberler olmak üzere Peygamberimizin (a.s.m.) en yakın dostları olan sahabilerin rüyaları üzerinden genel bir değerlendirme yapmakta ve rüya tabirciliği için temel ölçülerin konulmasına yardımcı olmak istemektedir. Bu rüyaların çoğunun sadık rüyalar kategorisine girdiğini ve dolayısıyla iyi değerlendirildiğinde bizlere derin mesajlar verdiğini söyleyebiliriz. Rüyaları, gören kişiler açısından değerlendirmeye tabi tutmak, belki de en riskli alanlardan biridir. Onun için bu konuda her zaman dikkatli olmak, yorumlarken de buna göre hareket etmek gerekir. İslâm’da türü ve içeriği ne olursa olsun rüyalar hep hayra yorumlanır, kişiye moral verilir, kişinin hayatını düzene koymasında ve hidayetine yardımcı olunur. Kısacası, rüya yoluyla kişilere fıtratlarına uygun en güzel tercihler sunulur, gerektiğinde yaralı kalplere manevi terapi uygulanır ve hep istikamet üzere olmalarına destek verilir. İslâm, kötü ve korkunç rüyaları, başkalarına anlatmayı uygun görmez. Böyle olumsuz rüyalara önem atfetmemek, onları unutmaya çalışmak ve etkisinde kalmamaya gayret göstermek en doğru yaklaşımdır. Kitabımızın birinci bölümünde bu durumlarda nelerin yapılması gerektiği anlatılmıştır. Bununla birlikte güzel rüyalarımızı sevdiğimiz kimselerle ve bu konuda ehil ve güvenilir bilim adamlarıyla paylaşmamızda bir sakınca yoktur.”

Kitabın en büyük özelliği, bir anlam ifade etmeyen şeytanî ve karışık rüyaların üzerinde hiç durmayıp daha çok ilmî bir değeri olan ve kişiye fayda sağlayacak sadık rüyalara ağırlık vermesidir. Kitabın yazarları bu durumu şu şekilde izah etmektedir:

“Sadık rüyalar görmek, sadece Peygamberlere ve sahabilere mahsus bir hususiyet değildir. Günümüzün mü’minleri de güzel ve anlamlı rüyalar görebilir. Nitekim son hastalığı sırasında “Ümmetime nübüvvetten sonra sadece mübeşşirat kalmıştır” diyen Peygamberimiz (a.s.m.), mübeşşiratı ahirzaman müminlerin görebileceği salih rüyalar olarak tanımlamıştır. Vahiy son bulmuştur ama Peygamberimizin (a.s.m.) ifadesi ile “Ahir zamanda mü’minlerin rüyaları yalan çıkmaz çünkü mü’minlerin rüyaları, nübüvvetin kırk altı cüzünden biridir.” Böyle önemli bir manevi kaynağa sahip olan ahirzaman Müslümanların güzel ve anlamlı rüyalarını bir bilgi bankasında toplamak ve ilmî açıdan değerlendirmek, Türkiye’de ihmal ettiğimiz rüya araştırmalarına önemli bir katkı sağlayacağı açıktır. Çünkü birçok sadık rüya, rüya sahibinin dışında diğer insanların da istifade edebileceği müjdeli işaretler içerebilmektedir. Allah, peygamberlikten sonra vahyin kesilmesine karşılık bir rahmet kaynağı olarak mü’min ve salih kullarına mübeşşirat çizgisinde sadık rüyalar lütfetmiştir.”

Sosyal Ar-Ge Derneği’nin Rüya Ar-Ge Merkezi’nin bilim heyetinde bulunan Prof. Dr. Ali Seyyar ve Prof. Dr. Hidayet Aydar’ın rüya çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede günümüzün insanlarının gördüğü sadık rüyalar, Rüya Ar-Ge Merkezinde oluşturulan bilgi banksında belirli kıstaslara göre toplanmakta ve tasnif edilmekte ve nihayetinde kıyaslanabilir hâle getirilmekte, ampirik araştırmalar doğrultusunda fütürolojik nitelikte olanlar spesifik olarak değerlendirilmekte, rüya sahiplerine bireysel danışmanlık hizmetleri çerçevesinde tabirde bulunulmakta, önemine ve aciliyetine binaen de gerekli tedbirler alınmaktadır. Stratejik çalışmalar doğrultusunda en nihayetinde sadık rüya gibi zengin bir manevî kaynaktan ulusal boyutta geniş bir bilimsel havuz oluşturulmakta ve ortaya çıkan değerlendirilebilir veriler, tasnifsel içeriğine göre potansiyel katkı unsuru olarak değişik bilim dallarının hizmetine sunulmaktadır. Bu çerçevede manevî sosyal hizmetler açısından rüya terapi teknikleri geliştirmeye yönelik yeni yöntemler geliştirilmektedir. Elde edilen verilerin yeni bilimsel çalışmalarla kitaba dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Kitap siparişi ile ilgili kaynaklar:

http://www.nesilyayinlari.com

http://www.kitapyurdu.com